Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > JAF HOLZ, s.r.o. - finanční analýza firmy

JAF HOLZ, s.r.o. - finanční analýza firmy


Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce obsahuje prvky finanční analýzy jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát, horizontální a vertikální analýza, poměřovací ukazatele, ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti. Je zde provedena i analýza dle Douchy. Větší část práce je psána formou tabulek, které nejsou komentovány. Práce rovněž postrádá shrnutí a celkové zhodnocení finanční analýzy.

Obsah

1.
Rozvaha
2.
Výkaz zisků a ztrát
2.1.
Horizontální a vertikální analýza
3.
Poměrové ukazatele
3.1.
Ukazatel likvidity
3.2.
Ukazatel rentability
3.3.
Ukazatele aktivity
3.4.
Ukazatele zadluženosti
4.
Analýza podle Douchy
4.1.
Bilanční analýza I.
4.2.
Bilanční analýza II.

Úryvek

"Největší rozdíl roku 1997, oproti roku 1996 zaznamenala položka dlouhodobé pohledávky.Ty prudce vzrostly. Je to pro podnik špatné. Měli by se snažit získat peníze zpět.Měli by zjistit strukturu pohledávek /část jich bude nejspíše nedobytná/, dále by dlužícím firmám neměli prodávat výrobky,do doby než zaplatí staré pohledávky.

Prudce se zvýšila položka ostatní aktiva, je to způsobeno vysokými kursovými rozdíly.JAF HOLZ nakupuje zboží převážně ze zahraničí a platby jsou v cizí měně.Proto jsou a nejspíše budou kursové rozdíly stále větší. /pozn.:závisí to na ekonomice ČR a jiných zemí/.

Z oblasti pasiv se nejvíce změnila položka rezervy. Je to nárůst pozitivní,neboť si firma nechává peníze pro případ nějakých problémů v podniku či ve státní ekonomice.
Hospodářský výsledek se v druhém období vyšší, firma v roce 1996 v ČR teprve začínala a její obraty nebyly vysoké,postupem času si na jižní Moravě získala jméno a více lidí u ní nakupovalo.
Zvýšily se též dlouhodobé závazky a bankovní úvěry, protože firma měla stále více zákazníků,musela rozšířit sortiment. Je to pro firmu negativní, měli by více sledovat své závazky,aby se příliš nezadlužily.

POMĚROVÉ UKAZATELE:

Ukazatel likvidity:

Okamžitá likvidita = pohotovostní platební prostředky / krátkodobé závazky
1997…..


Ukazatel rentability:

ROA {rent celk.vlož.kapitálu } = zisk / celk.vlož.kapitál
1997……8,33 %, 1996…..-1,91%
ROCE {rent.celk.investov.kapitálu} = zisk / vlastní jm. + dlouhod.závazky
1997……6,76%,1996…..-5,45%
ROE {ren.vlož.kapit.} = zisk po zdanění / vlast.jmění
1997….. 20,19%,1996……-5,45%
Rentabilita tržeb = zisk / tržby
1997…..2,5%,1996…..-1,4%
Obrat celkových aktiv = tržby / celková aktiva
1997……3,33;1996…..1,36
Rentabilita nákladů = 1-[zisk/tržby]
1997…..-1,5%;1996…..2,4%
Objem nerealizovaných pohledávek = pohledávky / tržby
1997…..8,25%;1996…..11,67%"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 1 strany. Obsahuje tabulky. Práce je povrchní a není dokončena. Závěr je nutno dopracovat.


PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: fin2014.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Financ_analyza_JAF_HOLZ.doc (112 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse