Seminarky.cz > Životopisy > > > Jan Hus

Jan HusKategorie: Životopisy spisovatelů, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek Jana Husa.

Obsah

1.
Jan Hus

Úryvek

"Hus Jan (1371 – 1415)

Jan Hus je nejslavnější český reformátor. Pocházel zřejmě z Husince u Prachatic, od roku 1390 studoval na univerzitě v Praze, od roku 1398 sám vyučoval na artistické fakultě. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze, v letech 1401 – 02 působil jako děkan artistické fakulty, od 1402 byl kazatelem v Betlémské kapli na Starém Městě pražském, v letech 1409 – 10 rektorem univerzity v Praze. Jan Hus je nejvýznamnější představitel a vůdce českého reformního hnutí, usilujícího o nápravu křesťanské církve a společnosti důsledným respektováním novozákonních ideálů. V tomto mu byl vzorem anglický myslitel J. Viklef, jehož názory o nutnosti zbavit církev pozemkového majetku zásahem světské moci a obnovení jejího apoštolského poslání sdílel. Získal podporu vlivných kruhů, včetně předních osobností královského dvora Václava IV., i části pražského obyvatelstva. Od roku 1408 měl on i jeho přívrženci stále častější konflikty s ideovými protivníky, mezi než patřili především němečtí mistři na univerzitě v Praze a česká církevní hierarchie. Vydáním Dekretu kutnohorského 18. 1. 1409, kterým Václav IV. zajistil českému univerzitnímu národu hlasovací převahu, reformní skupina v čele s Husem v zápase o pražskou univerzitu zvítězila. V roce 1412 po protiodpustkové aféře ztratil podporu Václava IV. a po vyhlášení interdiktu nad Prahou 1412 opustil město a žil pod ochranou šlechtických příznivců na venkově, nejprve na Kozím hrádku u Sezimova Ústí, poté na hradě Krakovci u Rakovníka, odkud v říjnu 1414 odjel na obecný koncil do Kostnice, zde byl v listopadu 1414 uvězněn a poté postaven před koncilní soud, který shledal některé články jeho učení kacířskými. Když Hus odmítl své názory odvolat, byl odsouzen a upálen. Jeho smrt posílila v českých zemích reformní hnutí, jež přerostlo v husitskou revoluci.
Knížky o svatokupectví – kritika římské církve
Vyloženie svatých. čtení nedělních (Postila) Jde o soubor 59 kázání
Tato kázání napsal Hus ve vyhnanství na Kozím Hrádku a soustředil v nich podstatu svého kazatelského umění. Každé kázání je uvedeno citací určité části evangelia (zpravidla 8 - 10 veršů) a pokračuje jeho výkladem. V jednotlivých kázáních Hus kárá ostře a příkře neřesti, které se v církvi zabydlily. Bohatství tu vládne místo chudoby, Antikrist místo Krista, nevěrní kněží lkají namísto modlitby, peníze a ženy jsou nejvyšším cílem mnohých kněží a svatokupců.
O poznání cesty pravé k spasení (Dcerka)
O šesti bludech
De ecclesia (O církvi), v níž křesťanskou církev nechápe jako instituci, nýbrž jako společenství věřících, řídících se Božím zákonem a předurčených ke spasení. Především v tomto díle Jan Hus vyslovil názor, že papež žijící v hříchu není hlavou církve, dokonce není ani jejím členem. Tak je ovšem potom možno odepřít papeži poslušnost a neuznávat jeho autoritu. Hus nevidí hodnotu a důstojnost člověka v jeho společenském postavení a úřadě, který zastává, ale v jeho životě mravném a zbožném, či nemravném a bezbožném. Husova kritika hluboko zasáhla církev a papežství, jež neprávem odvozovalo svou moc a postavení přímo od Krista, ač bylo ustanoveno teprve císařem Konstantinem. Hus se postavil proti nadstátní univerzálnosti katolické církve, položil svým schválením přijímaní pod obojí způsobu základ nové národní církve a podnítil revoluční touhy lidu po sociálně spravedlivé společnosti.
Oproti latině vyzdvihoval úlohu mateřského jazyka; ve snaze přiblížit jej lidu zjednodušil český pravopis, zavedl diakritická znaménka. De ortographia Bohemica (O českém pravopise)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5218683c3bdb8.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
J_Hus.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse