Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jan Niessen: Rozmanitost a soudržnost, nové úkoly v oblasti integrace imigrantů a menšin - recenze

Jan Niessen: Rozmanitost a soudržnost, nové úkoly v oblasti integrace imigrantů a menšin - recenzeKategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text představuje knihu Rozmanitost a soudržnost, nové úkoly v oblasti integrace imigrantů a menšin, kterou pod vedením Jana Niessena vypracovala skupina pro migrační politiku. V úvodu jsou uvedeny bibliografické údaje, poté text informuje o hlavním poslání knihy. Dále se zabývá stručným popisem jednotlivých kapitol.

Obsah

1.
Úvod - bibliografické údaje
2.
Hlavní poslání knihy
3.
Popis jednotlivých kapitol
4.
Závěr

Úryvek

"Publikace o „Rozmanitosti a soudržnosti“ stanoví jakožto základní princip, že integrace imigrantů a národnostních menšin je jedním z pilířů společenské soudržnosti. Soustřeďuje se na rozmanitost, soudržnost, občanství a angažovanost, spořádané spravování migračních pohybů a ochranu menšin. Díky svému zaměření na budoucnost vymezuje komplexně pojaté metody a prostředky budování pozitivních vztahů ve společenstvích Evropy nového tisíciletí skrze podporu politického, hospodářského, kulturního a právního prostředí příznivého pro rozmanitost a skrze podporu společenské soudržnosti, založené na posilování a ochraně lidských práv a základních svobod se zvláštním zřetelem k právům sociálním.
Logický celek této publikace je členěn do osmi kapitol. První kapitola je vhledem do problematiky migrace a menšin a objasňuje pojmy. Druhá kapitola popisuje, čím je tvořena Evropa a načrtává hlavní sociálně-ekonomické, politické a kulturní trendy. Je hodnocením aktuální migrační pohybů, imigrantů a menšinových usídlenců v Evropě. Vymezuje nové úkoly, které z této situace vyplývají. Třetí kapitola shrnuje vývoj politických diskusí na téma společenské začlenění imigrantů a menšin. Zkoumá nové orientace migrační politiky a uvažuje o jejích důsledcích, pro chápání pojmů jako jsou rozmanitost a soudržnost, občanství a angažovanost. Čtvrtá kapitola formuluje strategické cíle členských států Rady Evropy a rámcově definuje komplexní přístup, s jehož pomocí lze těchto cílů dosáhnout. Kapitola pátá ilustruje význam evropské spolupráce a zabývá se právními nástroji Rady Evropy pro danou problematiku. V šesté kapitole je probírána úloha různých článků vládní moci, státních úřadů a nevládních aktérů. Kapitola sedmá předkládá příklady vládní a nevládní politiky a praxe v oblasti společensko-ekonomické integrace, kulturní rozmanitosti a politické angažovanosti. Osmá kapitola zkoumá, jak lze realizaci migrační politiky monitorovat a měřit její výsledky.
Z obsahu je zřejmé že se jedná o publikaci, která navrhuje politická řešení a postupy v rámci sjednocené Evropy na základě profesionálního zkoumání reálného stavu věcí v oblastech migrace a menšin."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z nepřiznaného zdroje: web.mvcr.cz/archiv2008/azyl/integrace2/zasady/prirucka1.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4af9293c6a14a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Rozmanitost_a_soudrznost.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse