Seminarky.cz > Životopisy > > > Jaroslav Heyrovský - životopis

Jaroslav Heyrovský - životopis


Kategorie: Přírodovědné a technické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje život českého vědce, profesora fyzikální chemie na pražské universitě a ředitele Polarografického ústavu. Jaroslav Heyrovský byl první československý občan, jemuž byla (roku1959) udělena Nobelova cena.

Obsah

1.
Úvod
2.
Studium
3.
Výzkum

Úryvek

"Roku 1901 začal Heyrovský studovat na akademickém gymnáziu, od roku 1910 studoval na University College v Anglii fyzikální chemii. Roku1919 se stal asistentem B.Braunera v chemickém ústavu Univerzity Karlovy, později získal hodnost soukromého docenta a nadále se věnoval pedagogické a vědecké činnosti.
Polarografie zasáhla do do mnoha vědeckých i praktických oborů (metalurgie, chemického průmyslu, farmacie, lékařství, potravinářství, mineralogie, agrotechniky atd.) jako rychlá, spolehlivá, hospodárná a elegantní analytická metoda, umožňující určit, o jakou látku se jedná i její množství ve vzorku.
Podstatou polarografie je měření závislosti intenzity procházejícího proudu na vloženém napětí podle tzv. polarografické křivky. Na povrchu rtuťové elektrody se látky obsažené v roztoku oxidují nebo redukují. Při těchto dějích se objevují na polarografických křifkách typické vlny,jejichž ,,výška" (amplituda) udává koncentraci rozpuštěné látky, podléhající některému z jmenovaných chemických pochodů, hodnota napětí při vzniku vlny pak druh této látky.
Pro běžné analýzy i dlouhodobé a nepřetržité rozbory sestrojil Jaroslav Heyrovský spolu se svým japonským žákem M. Shikatou roku 1924 polarograf, kde je k základnímu přístroji připojen liniový zapisovač, registrující změny ve složení zkoumaného roztoku.
Za své dílo byl Heyrovský vyznamenán čs. státní cenou (1951) a dvojnásobným udělením Řádu republiky (1955, 1960). Mnohé zahraniční akademie jej poctily členstvím, byl čestným doktorem několika univerzit a technických škol.
Základními Heyrovského díly jsou:Použití polarografické metody v praktické chemii (1933), Anorganická chemie (spolu s J.Votočkem,4.vydání 1945), Úvod do praktivkej polarografie (s P. Zumanem, 1950) Oscilografická polarografie (s J. Forejtem, 1953) Základy polarografie (1963) a množství pojednání a sdělení v našich i zahraničních odborných časopisech.
Je Heyrovský zásluhou, že v ČSSR byla vypracována nejen teorie polarografické metody, ale i její četné a podrobné aplikace, na nichž se podílela nebo jejichž autory byla řada Heyrovského žáků."

Poznámka

Práce obsahuje fotografii.
Práce obsahuje překlepy a gramatické chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: zivx0036.zip (53 kB)
Nezabalený formát:
Jaroslav_Heyrovsky.doc (74 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse