Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jazyková kultura

Jazyková kultura


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Referát představuje českou jazykovou kulturu a její stručný vývoj. Popisuje taktéž faktory, které naši jazykovou kulturu ovlivňují nyní. Práce obsahuje prezentaci a v dokumentu komentáře k této prezentaci.

Obsah

1.
ÚVOD
1.1
Co je vlastně jazyková kultura?
2.
ROVINA JAZYKA
2.1
Norma
2.2
Kodifikace
3.
ROVINA ŘEČI
3.1
Řeč
3.2
Komunikace
4.
HISTORIE ČESKÉ JAZYKOVÉ KULTURY
4.1
Počátky české jazykové kultury
4.2
Za Národního obrození
4.3
20. století
5.
JAZYKOVÁ KULTURA V ČESKÉ SPOLEČNOSTI
5.1
Jazyková kultura v médiích
5.2
Rozhlas, televize
5.3
Co ovlivňuje naši jazykovou kulturu?
6.
ZDROJE

Úryvek

"Snímek 7
• Kodifikace = zpracování (uzákonění) jazykové normy
o Vystihuje normu – zachycuje, popisuje, vykládá ji a pečuje o ni
o Slouží k poučení uživatele  je nutné ji dodržovat
o Základní klasifikační příručky: Pravidla českého pravopisu, Stručná mluvnice česká,…
Snímek 9
• Artikulovaný, zvukový projev
• Skládá se ze slov – ta tvoří slovník (lexikální systém) určitého jazyka a tvoří je hlásky
• Slova nejsou signály, které by svůj význam odvozovaly pouze ze situace – jsou to symboly s kulturně daným významem
• Slouží ke komunikaci
• Moderní lingvistika rozlišuje:
o Jazyk jako systém (podle Noama Chomského jazykovou kompetenci)
o Řeč nebo řečové akty jako aktuální použití této kompetence
• Jazyků je mnoho, ve všech však lze rozeznat podobné složky či vrstvy (fonetická, lexikální, gramatická, stylová)
• Zkoumá ji lingvistika a také vcelku nová věda pragmatika
Snímek 10
• Představuje sdělování a přijímání informací např. v soc. chování či vztazích
• Může probíhat bezprostředně (rozhovor) nebo na dálku (dopis, SMS, ...)¨
• Verbální x neverbální prostředky
• Tip: co je verbální a co neverbální komunikace?
• 3 zákl. typy:
o Meziosobní
o Skupinová – složitější komunikační sítě, např. školní vyučování
o Masová, hromadná – média (tisk, TV, internet, …)
Snímek 12
• Odborný zájem o českou jazykovou kulturu se začíná rozvíjet na přelomu 14. a 15. stol. (v pol. 14. stol. byl například vytvořen Klaretův slovník)
• Jan Hus – základy novodobého pravopisu, český jazyk zbavován anarchismů + snaha o vymýcení germanismů
• 1553 – čeští bratři vytvořili první českou mluvnici
• Jan Ámos Komenský – mnoho děl, též o pedagogice a jazyku
o Např. Umění kazatelské – o praktické rétorice
o Tip: zkuste vyjmenovat další Komenského díla, která z nich se týkají jazyku?
Snímek 13
• Za Národního obrození je čeština pro Čechy předpokladem a pro svět důkazem národní existence
• Některá známá jména: Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Jan Evangelista Purkyně, Jan Svatopluk Presl (biologická nomenklatura rostlin)
• Na konci 19. století se čeština stává rovnoprávným evropským jazykem
Snímek 14
• Počátkem 20. století založil Václav Ertl časopis Nová řeč
• 20. léta 20. století – založení Pražského lingvistického kroužku  stanovení zásad péče o jazykovou kulturu
• Po roce 1945 se práce jazykovědců specializuje, založen Ústav pro jazyk český Československé akademie věd v Praze
Snímek 16
• Po roce 1989 výrazná proměna v tištěných i audiovizuálních médiích
• Vedle veřejnosprávních vznikají též soukromá média
• Formu předávání informací ovlivňuje neustálý rozvoj technologií (např. televize: dříve musel vše vystihnout mluvený komentář, dnes to lépe zvládnou počítačové animace)
• Čtenáři/diváci chtějí komplexní, konkrétní a stručné informace  logicky: pokles jazykové kultury (navíc v některých periodikách je nízká i informační hodnota – bulvár)
• Tip: nechte ostatní vyjmenovat různé noviny – jsou vážné nebo bulvár, jaké v nich jsou rozdíly?"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53ad327ef16fe.zip (3984 kB)
Nezabalený formát:
Jazykov__kultura.zip (3991 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse