Judaismus


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velice stručně shrnuje nejdůležitější informace o judaismu. Heslovitou formou uvádí jeho charakteristiku, vyjmenovává a definuje symboly a svátky.

Obsah

1.
Judaismus - charakteristika
2.
Symboly
2.1.
Davidova hvězda
2.2.
Menora
2.3.
Šofar
2.4.
Mezuza
2.5.
Kipa
2.6.
Talit
3.
Svátky
3.1.
Roš hašana
3.2.
Jom kipur
3.3.
Pesach
3.4.
Šavuot
3.5.
Šabat
3.6.
Sukot

Úryvek

"Judaismus
• první monoteistické náboženství
• dává základy křesťanství i islámu

• Symboly:

Davidova hvězda- šesticípá hvězda (6 pracovních dní)
trojúhelník směřující nahoru symbolizuje mužskou energii a oheň
trojúhelník směřující dolů symbolizuje ženskou energii a vodu

Menora - sedmiramenný svícen plněný olivovým olejem umístěn v svatostáncích a chrámu v Jeruzalému
Šofar - zvířecí roh, používaný při slavnostních příležitostech
Mezuza - malá schránka obsahující svitek s dvěma pasážemi z Tóry
Kipa – pokrývka hlavy
Talit - modlitební šál

Svátky:
Roš hašana – Nový rok
- začátek se západem slunce 1. dne měsíce tirši (září-říjen)
Jom kipur - den smíření
- začátek 10. dne měsíce tirši
- dodržuje se půst
- platí avot melecha (zákaz práce)
Pesach - svátek nekvašených chlebů
- v době našim Velikonoc
- trvá 7 dní
Šavuot - [sedm] týdnů
- začíná 50 dní po Pesach
- připomíná darování Tóry na hoře Sínaj a uzavření smlouvy mezi Bohem a Židy
Šabat - den odpočinku
- začíná v pátek se západem slunce, končí v sobotu západem slunce
- jsou zakázány určité druhy práce
- věřící se má věnovat odpočinku a studii svatých textů
- šachrit = ranní sobotní bohoslužba
Sukot -svátek stánků
- je podzimní slavnost, která připomíná pobyt izraelských kmenů na poušti po odchodu z Egypta a vděčnost za úrodu
- začíná o úplňku a je s ním spojena prosba o déšť"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48ca89d4153a2.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Judaismus.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse