Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Kapitalismus, imperialismus a kolonialismus, české země před 1. světovou válkou

Kapitalismus, imperialismus a kolonialismus, české země před 1. světovou válkou


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky se hodin probírají tři témata: zrod a rozvoj kapitalistické společnosti v 19. století, období imperialismu a kolonialismu a nakonec situaci v českých zemích před 1. světovou válkou.

Obsah

1.
Kapitalistická společnost
2.
Imperialismus a kolonialismus
3.
České země před první světovou válkou

Úryvek

"KAPITALISTICKÁ SPOLEČNOST

- technický pokrok má výrazný vliv na hosp. a spol. život (nové vynálezy z oboru chemie, fyziky, lékařství…)
- 2. pol. 19. stol.- vznik bakteriologie: Louis Pasteur – bakterie vztekliny, Robert Koch- mikrob tuberkulózy, Wilhelm Roentgen- radioaktivní paprsky, Marie Curie Sklodowská- nové chem. prvky, Alfred Nobel- dynamit => výrova granátů, munice
- nadace, která uděluje Nobelovu cenu (fyzika, chemie, fyziologie, medicína,literatura, mír)
- Gottlieb Daimler - benzinové a naftové motory, Carl Benz- první automobily
- využití el. energie- dynamo, elektromotor, oblouková lampa
- T. A. Edison- žárovka, fonograf, zdokonalil Bellův telefon, Marconi- bezdrátový přenos zpráv, bratři Lumiérové- kinematografie
- chladírenský stroj, bezdým. Střelný prach, umělé hedvábí => nové prům. obory
- kapitalistický systém (osobní a hospodářská svoboda)
- obyvatelstvo podřízeno správnímu dohledu státu a jednot. zákonodárství
- bankovní domy, akciové společnosti,, vzájemné působení nabídky a poptávky
- vedle aristokracie také buržoazie, střední třídy, tovární a zeměděl. Dělnictvo
- stát nezasahuje do vztahu mezi kapitalistou a dělníkem => soc. otázka => sociální bouře, stávková hnutí
- stát vstupuje do vztahu mezi podnikateli a dělníky soc. zákonodárstvím
- zrovnoprávnění žen, emancipace židovského obyv., tolerance Romů

IMPERIALISMUS A KOLONIALISMUS

- 1880- 1914- evropské mocnosti také USA, Japonsko, Rusko zachvacuje vlna výbojů do Afriky, Asie a Oceánie- tyto země vytvářejí velké koloniální říše
- tato expanzivní politika rozšiřování moci většinou vyspělých evropských států nad méně vyvinutým obyvatelstvem v jiném světadílu = imperialismus
- svět na konci 19. stol. rozdělen na mateřské země a kolonie
- největší koloniální velmoc- Británie, Francie, Portugalsko, Německo, Belgie, Španělsko
- Indie- nejdůležitější britská država
- součást brit. impéria jsou také samosprávné bílé osady Austrálie, Nový Zéland, Kanada a Jihoafrická unie
- Británie- zlatonosná a diamantová ložiska
- spory s Búrama => ozbrojený zásah
- Búrové vítězí- 1902- zánik búrských republik a rozšíření brit. koloniálního panství v J. Africe

ČESKÉ ZEMĚ PŘED PRVNÍ SVĚT. VÁLKOU


- nejprůmyslovější a nejbohatší z Habs. mon., 10 mil obyv.- 6,7- Čechy; 2,6- Morava; 0,7 Slezsko
- 3,5 mil. mluví německy, 140 tis. Se hlásí k židům
- 40% prům. výr.
- nejprům., nejbohatší, 45% daní veškeré HMZ českých zemí
- prům. závody- strojírenství- Emil Škoda, Čeněk Daněk; elektrotechnika- Křižík, Kolben; stavebnictví- Hlávka
- češi do úřadů, na ministerstva, zasahují do politiky => Němcům se to nelíbí => snaha administrativně oddělit německy mluvící oblasti v Čechách
- Nár. strana- Rieger, Svobodomyslná strana- Karel Kramář, Česko- slovanská sociálně demokratická strana dělnická"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509ca456d70f1.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Kapitalismus_imperialismus_ceske_zeme_pred_IWW.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse