Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Karel Pacner: Osudové okamžiky XX. století

Karel Pacner: Osudové okamžiky XX. století


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem a strukturou jednotlivých částí knihy Karla Pacnera Osudové okamžiku XX. století.

Obsah

1.
Obsah knihy
2.
Prameny
3.
Struktura kapitol
4.
Fotografická dokumentace
5.
Úvod, závěr

Úryvek

"V 16. kapitolách jsou popsány na 693 stránkách vybrané historické události, které probíhaly ve dvacátém století. Jsou zde vylíčeny skutečnosti počínaje první kapitolou s názvem „1904 - 1905 Příliš krvavý začátek“ a konče titulkem poslední kapitoly „1991 - 1999 Zpátky na Západě“. Autor knihy se nezabýval pouze historickými událostmi pouze jedné země nebo ohraničeného území, ani skutečnými činy a jednáním jednotlivých osob nebo skupinami osob. V knize jsou zaznamenány události napříč několika státy (např. Rusko, USA, Čína, Japonsko, ČR, Pákistán, Indie nebo Izrael); i časovým úsekem ohraničeným téměř celým 20. stoletím (počínaje rokem 1904 a končící rokem 1999).

Autor čerpal z mnoha pramenů, které byly rozděleny do dvou hlavních částí. První skupinu tvoří periodický tisk a druhou skupinu fyzicky vydané knihy, které jsou abecedně seřazené podle příjmení autorů. Stejně jako seznam pramenů je na konci knihy zařazen jmenný rejstřík. V tomto jsou abecedně seřazeny osoby, které se vyskytují v průběhu popisovaných událostí v celé knize; i se stránkami, na kterých se o dotyčných osobách píše.

Na začátku každé kapitoly je stručný úvod do kapitoly, příp. probírané problematiky. Autor se poté snaží daná témata rovnoměrně rozvíjet ve všech 16 kapitolách, snaží se smysluplně vysvětlit a podat historické informace a události tak, aby byly srozumitelné i pro čtenáře, kteří se běžně o historická fakta nezajímají. Třetí částí kapitoly je soupis hlavních postav, které hrály hlavní roli v předchozím ději kapitoly. Jsou zde shrnuta základní životopisná data a klíčové politické události, kterých se dotyčná osoba zúčastnila; do zkrácené verze životopisu. Poslední částí kapitoly jsou Fakta a události. V této části jsou vybrané upřesňující informace a události, které se vztahující se k tématu probíhající ve vybrané části kapitoly.

Fotografická dokumentace je obrazová dokumentace, která doprovází celým průběhem knihy. Jedná se většinou o fotografie osob úzce spojených s probíraným tématem. Ostatní fotografie dokumentují situaci projednávanou v konkrétní kapitole. U každé fotografie jsou explicitně uvedené popisky, které uvádějí o kterou osobu, nebo zvláštní událost se jedná.

V úvodu jsou stručně nastíněné vybrané historické události a informace dále rozvíjené v 16 kapitolách v rozmezí dvacátého století (konkrétně vybraná léta 1904 až 1999). V závěru autor shrnul obsah knihy. V další části závěru autor nastínil další situace, které mohou být v blízké i vzdálenější budoucnosti velmi ožehavé, komplikované a často i třaskavé. Doufá, že zkušenosti z minulosti s dramatickými a mnohdy i krutými událostmi poučí budoucí generace, aby tyto udržovaly dlouhodobý klid a mír."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515df93b26c68.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
K_Pacner_Osudove_okamziky_XX_stoleti.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse