Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Kinamatika hmotného bodu

Kinamatika hmotného bodu


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky věnované kinematice hmotného pojmu nejprve vymezují základní pojmy a poté se zaměřují na mechanický pohyb, polohu bodu, dráhu a trajektorii hmotného bodu, jeho rychlost a zrychlení. Vše je doplněno odpovídajícími vzorečky.

Obsah

1.
Vysvětlení základních pojmů
1.1.
Kinematika
1.2.
Hmotný bod
2.
Mechanický pohyb
3.
Poloha hmotného bodu
4.
Dráha a trajektorie hmotného bodu
4.1.
Dráha
4.2.
Trajektorie
5.
Rychlost hmotného bodu
5.1.
Okamžitá rychlost
5.2.
Průměrná rychlost
6.
Zrychlení hmotného bodu

Úryvek

"Kinematika hmotného bodu

Kinetika
= obor mechaniky, popisuje pohyb těles (nezabývá se příčinami pohybu)
Hmotný bod
= myšlený bodový objekt, má hmotnost (nemá rozměry)
- nahrazujeme jím těleso, když jsou jeho rozměry zanedbatelné (vzhledem k uvažovaným
vzdálenostem pohybu) hmotný bod = v těžišti tělesa, má jeho hmotnost

Mechanický pohyb
- těleso nemění svou polohu (je vůči dalšímu tělesu v klidu)
- těleso mění svou polohu (je vůči dalšímu tělesu v pohybu)

- klid = relativní
- musíme určit vztažné těleso, vůči němu je dané těleso v klidu nebo pohybu
(jízda na kolečkových bruslích → vůči stezce jsme v pohybu, vůči bruslím v klidu)
Poloha hmotného bodu
- vztažná soustava = spojení vztažného tělesa, soustavy souřadnic a určení času
- rozměry x, y, z, t (=čas)(pokud chybí z → pohyb po ploše; y → pro pohyb po
přímce)
- x, y, z → poloha HB, jde vyjádřit díky polohového vektoru (r)

Dráha a trajektorie hmotného bodu
- dráha = dráha trajektorie (opsaná HB za určitý čas), značíme → s, udávána v metrech
- trajektorie = geometrická čára, HB ji opisuje při pohybu
- pohyby dělíme: -podle jejího tvaru
→ přímočaré
→ křivočaré
Rychlost hmotného bodu
- pokud udáme HB polohovým vektorem, který mění HB v závislosti na čase → HB = A, B, C, D =vektory OA, OB, OC a OD
- když se HB při pohybu přemístí za čas (Δ t) z bodu A do bodu A´ → změna jeho polohového vektoru
o Δ r
- okamžitá rychlost (v) - v čase t, v bodě A
- její velikost lze vyjádřit pomocí dráhy a času


- průměrná rychlost (vp ) - skalární veličina - podíl dráhy (s) a času (t), za který hmotný bod urazí
tuto dráhu
- pokud se v průběhu pohybu mění nebo nemění velikost okamžité rychlosti, máme:
→ nerovnoměrné pohyby
→ rovnoměrné pohyby

Zrychlení hmotného bodu
- změnu vektoru rychlosti charakterizuje → zrychlení (a)
- okamžité zrychlení (a) hmotného bodu v čase (t), v bodě A
- okamžité zrychlení má směr změny rychlosti
- okamžité zrychlení (a) lze rozložit na dvě k sobě kolmé složky:
→ tečnou složku – tečné zrychlení at (změna velikosti rychlosti; at=0 rychlost se nemění,
rovnoměrný pohyb)
→ normálovou složku – normálové zrychlení an (změna směru rychlosti; an=0 pohyb
přímočarý)
(dostředivé zrychlení ad – u kružnice, normálové zrychlení směřuje do jejího středu)
- celkové zrychlení"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51eba54be2df7.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Kinematika_hmotneho_bodu.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse