Klasicismus


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na maturitní zkoušky a písemné práce. Dokument se týká klasicismu ve Francii a Itálii. Zahrnuje informace ze života autorů působících v tomto období, seznam a obsah jejich děl.

Obsah

1
KLASICISMUS – SOUVISLOSTI Z HISTORIE
2
KLASICISMUS - OBECNĚ
2.1
RENÉ DESCARTES
2.2
DĚLENÍ LITERÁRNÍCH ŽÁNRŮ
2.2.1
Vysoké literární žánry
2.2.2
Nízké literární žánry
2.3
ARCHITEKTURA
3
FRANCOUZSKÁ LITERATURA
3.1
PIERRE CORNEILLE (1606 – 1684)
3.1.1
Cid
3.2
JEAN BAPTISTE RACINE (1639 – 1699)
3.2.1
Faidra
3.3
MOLIÉRE (1622 – 1673)
3.3.1
Lakomec (1668)
3.3.2
Tartuffe (1664-69)
3.3.3
Misantrop (1666)
3.3.4
Zdravý nemocný (1673)
3.3.5
Don Juan neboli Kamenná hostina
3.4
JEAN DE LA FONTAINE (1621-1695)
3.4.1
Bajky
3.4.2
Škádlivé povídky
3.5
FRANÇOIS LA ROCHEFOUCAULD
3.5.1
Maximy a úvahy morální
4
ITALSKÁ LITERATURA
4.1
CARLO GOLDONI (1707-1793)
4.1.1
Sluha dvou pánů
4.1.2
Poprask na laguně

Úryvek

"René Descartes
 významný francouzský filozof
 filozofický názor: „myslím, tedy jsem“
o jediným pevným bodem, o němţ nelze pochybovat, je představa sebe samého jako myslící bytosti
 proslul rovněţ větou: „O všem se má pochybovat“
o věřil, ţe rozumem lze dosáhnout poznání, které bude průkazné a obecně platné
3
Dělení literárních ţánrů
 klasicismus dělí literaturu na dva ţánry
Vysoké literární ţánry
 epos
o rozsáhlá epická skladba
o většinou veršovaná
o jeden ústřední hrdina
 tragédie
 óda
o oslavná lyrická báseň
o historická témata
o nadčasové myšlenky
o tragické konflikty
o vnitřní rozpory hrdinů
o monumentalita, vznešenost, vybraný slovník, poezie, idealizace skutečnosti
o dodrţování zákona tří jednot – místa, času, děje
Nízké literární ţánry
 bajka
o alegorické vyprávění ve verších nebo próze, které má přinášet mravní ponaučení, poselství, výchovný charakter
o postavy většinou zvířata
 satira
o literární ţánr vyuţívající humoru, ironie, hyperboly
o kritika
o často mravní ponaučení nebo hrozba hříšníkům
 komedie, píseň
o běţná ţivotní témata, zajištění obţivy, hovorový jazyk, postavy z niţších vrstev
o různé literární typy – lakomec, hrdina, ctnostná ţena…
 román
o mimo schémata, ale také se na něj vztahovaly hlavní zásady klasicismu
Architektura
 ve Francii se rozvinul tzv. empírový sloh
 světové památky: Vítězný oblouk, Braniborská brána, Britské muzeum v Londýně, město Petrohrad (např. Zimní palác)
o české památky: Stavovské divadlo (Ovocný trh)
4
Francouzská literatura
 francouzský klasicismus zrodil tři velké dramaty:
o Pierre Corneille
o Jean Racine
o Moliére
Pierre Corneille (1606 – 1684)
 francouzský dramatik, básník a lyrik
 od roku 1647 členem Francouzské akademie
 tvůrce moderní tragédie
o dal jí kompoziční zákonitost
o pro postavy je rozhodující hrdinství,
vlastenectví, povinnosti a čest
 jeho hrdinové nejsou oběťmi náhodného nešťastného
osudu ani nejsou hříčkou svých vášní
o stojí nad událostmi a nechávají se ovládat
o konflikty vyplývají ze střetnutí osobních citů
s nadosobními povinnostmi
 čerpal náměty ze Španělska"

Poznámka

Práce obsahuje podobizny autorů o rozsahu cca 2 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5381edc93d670.zip (403 kB)
Nezabalený formát:
Klasicismus.pdf (416 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse