Klasicismus


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na maturitní zkoušky a písemné práce. Dokument se týká klasicismu ve Francii a Itálii. Zahrnuje informace ze života autorů působících v tomto období, seznam a obsah jejich děl.

Obsah

1
KLASICISMUS – SOUVISLOSTI Z HISTORIE
2
KLASICISMUS - OBECNĚ
2.1
RENÉ DESCARTES
2.2
DĚLENÍ LITERÁRNÍCH ŽÁNRŮ
2.2.1
Vysoké literární žánry
2.2.2
Nízké literární žánry
2.3
ARCHITEKTURA
3
FRANCOUZSKÁ LITERATURA
3.1
PIERRE CORNEILLE (1606 – 1684)
3.1.1
Cid
3.2
JEAN BAPTISTE RACINE (1639 – 1699)
3.2.1
Faidra
3.3
MOLIÉRE (1622 – 1673)
3.3.1
Lakomec (1668)
3.3.2
Tartuffe (1664-69)
3.3.3
Misantrop (1666)
3.3.4
Zdravý nemocný (1673)
3.3.5
Don Juan neboli Kamenná hostina
3.4
JEAN DE LA FONTAINE (1621-1695)
3.4.1
Bajky
3.4.2
Škádlivé povídky
3.5
FRANÇOIS LA ROCHEFOUCAULD
3.5.1
Maximy a úvahy morální
4
ITALSKÁ LITERATURA
4.1
CARLO GOLDONI (1707-1793)
4.1.1
Sluha dvou pánů
4.1.2
Poprask na laguně

Úryvek

"René Descartes
 významný francouzský filozof
 filozofický názor: „myslím, tedy jsem“
o jediným pevným bodem, o němţ nelze pochybovat, je představa sebe samého jako myslící bytosti
 proslul rovněţ větou: „O všem se má pochybovat“
o věřil, ţe rozumem lze dosáhnout poznání, které bude průkazné a obecně platné
3
Dělení literárních ţánrů
 klasicismus dělí literaturu na dva ţánry
Vysoké literární ţánry
 epos
o rozsáhlá epická skladba
o většinou veršovaná
o jeden ústřední hrdina
 tragédie
 óda
o oslavná lyrická báseň
o historická témata
o nadčasové myšlenky
o tragické konflikty
o vnitřní rozpory hrdinů
o monumentalita, vznešenost, vybraný slovník, poezie, idealizace skutečnosti
o dodrţování zákona tří jednot – místa, času, děje
Nízké literární ţánry
 bajka
o alegorické vyprávění ve verších nebo próze, které má přinášet mravní ponaučení, poselství, výchovný charakter
o postavy většinou zvířata
 satira
o literární ţánr vyuţívající humoru, ironie, hyperboly
o kritika
o často mravní ponaučení nebo hrozba hříšníkům
 komedie, píseň
o běţná ţivotní témata, zajištění obţivy, hovorový jazyk, postavy z niţších vrstev
o různé literární typy – lakomec, hrdina, ctnostná ţena…
 román
o mimo schémata, ale také se na něj vztahovaly hlavní zásady klasicismu
Architektura
 ve Francii se rozvinul tzv. empírový sloh
 světové památky: Vítězný oblouk, Braniborská brána, Britské muzeum v Londýně, město Petrohrad (např. Zimní palác)
o české památky: Stavovské divadlo (Ovocný trh)
4
Francouzská literatura
 francouzský klasicismus zrodil tři velké dramaty:
o Pierre Corneille
o Jean Racine
o Moliére
Pierre Corneille (1606 – 1684)
 francouzský dramatik, básník a lyrik
 od roku 1647 členem Francouzské akademie
 tvůrce moderní tragédie
o dal jí kompoziční zákonitost
o pro postavy je rozhodující hrdinství,
vlastenectví, povinnosti a čest
 jeho hrdinové nejsou oběťmi náhodného nešťastného
osudu ani nejsou hříčkou svých vášní
o stojí nad událostmi a nechávají se ovládat
o konflikty vyplývají ze střetnutí osobních citů
s nadosobními povinnostmi
 čerpal náměty ze Španělska"

Poznámka

Práce obsahuje podobizny autorů o rozsahu cca 2 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5381edc93d670.zip (403 kB)
Nezabalený formát:
Klasicismus.pdf (416 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Déšť 994x
2. Muž tisíce jmen 525x
3. Anglické slohové práce 397x
4. Krutá realita 317x
5. Český romantismus 144x
6. Národní obrození 132x
7. Slohové útvary - obecně 114x
8. Teplo a teplota 107x
9. Baroko v Čechách 102x
10. Starověká literatura 99x