Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Klima třídy na malotřídní škole - projekt závěrečné práce

Klima třídy na malotřídní škole - projekt závěrečné práceKategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta, České Budějovice

Charakteristika: Práce obsahuje návrh zpracování tématu závěrečné práce na téma klima třídy na malotřídní škole.

Obsah

1.
Osnova projektu
2.
Literatura

Úryvek

"OSNOVA PROJEKTU
1. Vymezení řešené problematiky a základních pojmů (dle tématu práce)
2. Shrnutí dosavadního stavu řešení či poznání (stručná rešerše, východisko pro cíl práce, formulace výzkumných problémů apod.)
3. Cíl práce
4. Pracovní postup (přístup k řešení, metody, techniky, nástroje apod.)
5. Organizační, materiální a finanční zabezpečení práce (časový harmonogram práce aj.)
6. Předpokládané využití výsledků (způsoby prezentace, publikace apod.)
7. Seznam literatury a odkazů (citované a výchozí informační zdroje)

Osnova projektu
1. Úkolem diplomové práce bude zkoumání aktuálního stavu klimatu třídy na vybrané malotřídní ZŠ. Bude analyzovat klima jednotlivých tříd, dále se zaměří na zkoumání činitelů, jejichž působením vzniká příznivé či nepříznivé klima třídy. Pozornost bude věnována především tomu, co klima třídy znamená, čím je utvářeno, jak působí na lidi, kteří jsou jeho součástí – jaký vliv má klima na pozitivní přístup a ochotu se podílet na činnosti školy.
2. Diplomová práce bude nejprve zaměřena na teoretické vymezení problematiky. Budou sledovány pojmy spojené s otázkami klima třídy (sociální klima třídy, malotřídní škola, výchovná působení, učitel a žák apod.). Dále budou zmapovány důležité metody, zásady a postupy, jež jsou pro klima školy klíčové (metody zjišťování interpersonálních vztahů – sociometrický ratingový dotazník SO–RA-D, pozorování aj.).
Praktická část diplomové práce bude zaměřena na výzkum aktuálního stavu klimatu třídy na malotřídní ZŠ. V rámci vymezené problematiky bude část práce věnována také studiu spojitosti klimatu třídy se školními vzdělávacími programy, dále uplatňovaným didaktickým aspektům, které se podílejí na celkové efektivitě rozvoje klimatu třídy v závislosti na podmínkách základní školy.
3. Cílem práce je zkoumání aktuálního stavu klimatu třídy na malotřídní ZŠ.
4. V této souvislosti je dalším úkolem stanoveno získání zpětné vazby od žáků a pedagogů. Informace budou zjišťovány prostřednictvím využití několika metod. Jako výchozí metoda bude použita forma dotazníku. Dotazník bude sestaven z otázek, které budou obsahovat tři až čtyři varianty odpovědí, dále pak z otázek s otevřenými odpověďmi. Mj, budou využity také metody typu: polostrukturovaný rozhovor, pozorování, popř. bude využita rovněž metoda nedokončených vět apod.).
5. Září 2012 – Leden 2013 – teoretická část, dotazníkové šetření na vybrané ZŠ
Únor, Březen 2013 - zpracování výsledků
Duben 2013 - odevzdání konečné verze diplomové práce
6. Diplomová práce může sloužit vedení školy pro případné zkvalitnění podmínek vzdělávání pro jejich žáky."

Poznámka

Součástí práce je tabulka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515849147068c.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Klima_tridy_na_malotridni_skole_projekt_zaverecne_prace.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse