Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce porovnává Podnikovou kolektivní smlouvu SOŠ gastronomie a služeb a SOU, Na Svahu 8, Liberec 2 se zákonem o kolektivním vyjednávání. V rozboru je kladen důraz na aktuálnost smlouvy a případné opravy, chybějící, či nadbytečné části.

Obsah

1.
Smluvní strany
2.
Závaznost
3.
Kontrola, plnění
4.
Postavení odborů
5.
Mzdová politika
6.
Příspěvky, smlouvy, dovolená
7.
Péče o zaměstnance
8.
Ostatní části smlouvy a přílohy
9.
Celkové hodnocení

Úryvek

“ Podniková kolektivní smlouva SOŠ gastronomie a služeb a SOU,
Na Svahu 8, Liberec 2

Smluvní strany, které uzavřeli kolektivní smlouvu jsou za zaměstnavatele (organizační složku státu) řiditel školy a za zaměstnance předsedkyně odborové organizace MO ČMOS PHCR Liberec.
Kolektivní smlouva je závazná pro všechny zaměstnance školy, zaměstnavatele a odborový orgán. Byla uzavřena 19. 3. 1998 a od té doby je její platnost vždy prodlužována na další rok beze změny. V současné době je vytvářena nová kolektivní smlouva, která bude v platnosti pro rok 2001.
Kontrola plnění smlouvy je jak ze strany každého zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele a samozřejmě i ze strany odborových orgánů. Případné spory při naplňování smlouvy se řeší jednáním s možností přizvání rozhodčího orgánu. Kolektivní smlouva je plně přístupna na všech pracovištích každému zaměstnanci. Změny ve smlouvě v průběhu její platnosti mohou být prováděny jen písemně a označeny jako příloha smlouvy s podpisy obou smluvních stran, datumem a dobou platnosti. Při sestavení nové smlouvy jsou odbory povinny seznámit zaměstnavatele s jejím zněním do 15-ti dnů ode dne nabytí platnosti.
Nároky a budoucnost zaměstnavatele nejsou specifikovány stejně tak, jako zvláštní ochrana odborových funkcionářů. Odborům je umožněn přístup ke všem podkladovým materiálům jednotlivých zaměstnanců, kromě těch, kde by bylo porušeno právo zaměstnance na mzdovou diskrétnost a jeho soukromí. Odbory se mohou zúčastnit všech jednání při řešení podnětů stížností a oznámení zaměstnanců školy.
V souladu s vyhláškami Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství České republiky je ve smlouvě stanoveno hospodaření se mzdovými prostředky školy s právní subjektivitou (příspěvková organizace). Ve škole je platný mzdový řád, který není v rozporu s kolektivní smlouvou. O použití fondu odměn, výši osobního ohodnocení zaměstnanců, příplatků za vedení a zvláštních příplatků rozhoduje ředitel školy na základě návrhů vedoucích jednotlivých úseků podle pracovního přínosu zaměstnance ve prospěch školy. Odměny u příležitosti životního a pracovního jubilea jsou dány fixní částkou stejně jako odměna při odchodu do plného starobního důchodu.
Příspěvky na rekreaci, dary, kulturu, rozšíření kvalifikace a rekvalifikaci, zlepšení pracovního prostředí apod. nejsou součástí kolektivní smlouvy, ale jsou uvedeny v zásadách pro čerpání FKSP.
Pracovní smlouva se zaměstnancem je uzavírána v souladu se Zákoníkem práce, stejně jako ukončení pracovního poměru. Pracovní smlouva musí obsahovat všechny požadované náležitosti (základní jsou vyjmenovány v kolektivní smlouvě). Uvolňování zaměstnanců z důvodu organizačních změn musí být projednáno 3 měsíce předem s odborovou organizací.
Dovolená jednotlivých zaměstnanců nesmí narušit provoz školy a je rozložena do 7 týdnů o hlavních prázdninách a 1 týdne o jarních prázdninách. Není specifikována část umožněná a nařízená.
ZV odborů je pravidelně seznamován s prověrkami a revizemi BOZP, PO a hygienické služby. Postupy mohou odbory připomínkovat eventuelně provést vlastní kontroly za přítomnosti pověřeného zástupce školy. Škola nemá svého závodního lékaře, ale nařizuje vstupní, výstupní a preventivní (jednou za 2 roky) lékařské prohlídky.

Nejkonkrétněji a nejpodrobněji je ve smlouvě rozebrána část péče o zaměstnance (čerpání z FKSP) – stravování, příspěvek na lázeňskou péči, sociální výpomoc při tíživých nebo krizových situacích a úmrtí na následky pracovního úrazu.
Otázka podnikového právníka stejně jako dopravy (příspěvku na ní) není v naší kolektivní smlouvě řešena.
Součástí kolektivní smlouvy jsou přílohy : rozpočet FKSP, zásady pro čerpání FKSP a vzor dokladu pro čerpání FKSP.

Závěr: Za vážný nedostatek kolektivní smlouvy (kromě dílčích, které byly uvedeny v textu) považuji to, že zcela pomíjí otázku a řešení problémů stávky a výluky. Další problém vidím v její neaktuálnosti, neboť v průběhu 3 let se výrazně změnily právní, ekonomické a sociální podmínky ve státě, a na tyto změny pouze prodlužovaná kolektivní smlouva nemůže reagovat. Dále si myslím, že v mnoha bodech zbytečně supluje Zákoník práce. "

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.
Práce obsahuje hrubé pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: lawx0015.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Kolektivni_vyjednavani.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse