Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Konec absolutismu ve Francii

Konec absolutismu ve Francii


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky v základních bodech líčí pozadí a průběh počátků Velké francouzské revoluce.

Obsah

1.
Společenské uspořádání
2.
Situace ve státě
3.
Počátek Velké francouzské revoluce

Úryvek

"Konec absolutismu ve Francii

- 18. stol. – francouzské království je nejlidnatější a nejmocnější stát na kontinentě (25 000 000 obyv.)
- 20 mil. na venkově (hl. obživa zemědělství- malá políčka pod 5 akrů- málo => sedláci si musí pronajímat další půdu nebo sami sebe jako zemědělce)
- obyvatelstvo rozděleno do tří stavů 1. stav – a) vyšší – pochází ze šlechty (např. biskup)
b) nižší – pochází z nižších vrstev (např. kněží, mniši)
2. stav – 400 000 šlechticů
3. stav – městské a zámožnější venkovské obyvatelstvo
- 1. a 2. stav neplatil přímé daně, privilegovaná vrstva
- 3. stav - státní a církevní daně živil 1. 2. stav a královský dvůr
- nelíbila se jim cenzura slova a tisku, merkantilistický hospodářský systém a náboženská intolerance vůči protestantům
- po 1750- dochází kvůli velké neúrodě k zvýšení cen
- v řemeslech převládá rukodělná výr., dochází k zakládání manufaktur
- král vládne absolutisticky (např. královský zatykač- král nemusí mít důvod k zatčení, cenzura tisku i slova)
- 1774 - na trůn Ludvík XVI. - prohloubena krize státních financí, absolutistický panovník
- státní dluhy narostly hlavně účastí Francie ve válce za svobodu amerických osad a přepychovým životem dvora
- květen 1789 – generální stavovské shromáždění (mělo právo vypsat daně) ve Versailles
- 3. stav se prohlásil za Národní shromáždění (směli povolovat daně a vypracovat novou ústavu)
- královská moc měla být omezena
- přidali se k nim i zástupci duchovenstva a šlechty
- král je chtěl rozehnat
- 14. 9. 1789 – povstání pařížského lidu (pomoc pro stavy)
- dobytím Bastily (pařížského státního vězení, symbolu absolutního režimu a jeho zvůle), ovládnutím pařížské radnice a zřízením ozbrojené občanské národní gardy začala největší revoluce v dějinách Francie
- král byl donucen, aby souhlasil s vypracováním ústavy, která odstranila absolutní způsob vlády a zakotvila osvobození venkovského lidu od feudálních povinností
- revoluce se přesunula z Paříže na venkov, kde se nenávist rolníků obrátila proti feudálním vrchnostem
- šlechta se snažila utéct
- Národní shromáždění se rozhodlo v srpnu (ze 4. na .5) 1789 vyhovět rolnickým požadavkům a zrušit poddanství a šlechtická privilegia včetně šlechtického soudnictví
- definitivně zlikvidován feudalismus
- 1789 se Národní shromáždění přejmenovalo na Ústavodárné národní shromáždění (ÚNS) a začalo pracovat na nové ústavě
- dříve než byla ústava vypracována, byly 26. 8. 1789 odsouhlaseny základní principy této ústavy v tzv. Deklaraci práv člověka a občana (zajišťovala Francouzům svobodu a rovnost před soudem, právo na soukromé vlastnictví a osobní svobodu)
- jedním z autorů byl markýz La Fayette (bojoval proti Angličanům za nezávislost amerických kolonií)
- Ludvík XVI. nechtěl přijmout rozhodnutí Národního shromáždění z 4./5. srpna a Deklaraci práv člověka a občana z 26. srpna 1789
- 5. 10. 1789 – tažení pařížských žen a národní gardy do Versailles
- 6. 10. – dav pronikl do zámku a donutil krále s rodinou, aby přesídlil do Paříže – stal se zajatcem revoluce (byl donucen opustit zámek ve Versailles, symbol absolutismu ve Francii)"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509c397d6f034.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Konec_absolutismu_ve_Francii.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse