Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Konspekt k CHAPMAN, C. Christians in the Middle East - Past, Present and Future.

Konspekt k CHAPMAN, C. Christians in the Middle East - Past, Present and Future.


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce obsahuje konspekt, který shrnuje základní teze a obsah četby z Christians in the Middle East - Past, Present and Future.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obsah díla
3.
Závěr

Úryvek

"Práce se svým obsahem věnuje náboženské otázce Blízkého východu, resp. postavení křesťanů na Blízkém východě. Nejedná se však o obecné akademické shrnutí faktů a položení základních hypotéz, ale spíše o globální analýzu postavení jednotlivých religiózních složek, které v minulosti existovaly a stále existují vedle sebe.
Velmi úzce se práce dotýká zasazení jednotlivých dějinných „komponentů“ do roviny sociálně-právní a nastoluje, či odhaluje, tak politické pozadí dílčích dějinných složek, které se v průběhu staletí odehrávaly na Blízkém východě.
V úvodní části lze dle mého názoru vybrat několik historických aktů, které zásadním způsobem ovlivnily další formování vztahů muslimů a křesťanů na Blízkém východě:

- Politická aktivizace muslimů Muhammadem.
- Křížové výpravy.
- Koloniální expanze západních velmocí.
- Vytvoření státu Izrael.
- Vzedmutí arabského nacionalismu.

Z těchto vybraných historických momentů lze vyčíst, že region Blízkého východu procházel významnými dějinnými zvraty, jejichž následky měly značný vliv a další směrování a formování politického a společenského života na Blízkém východě. Pro drtivou většinu z nich je charakteristická přítomnost netolerantních prvků společenského života, jako je útlak, pronásledování a genocida. Mimořádně zajímavý je pohled samotného muslimského obyvatelstva na vybrané dějinné momenty. Lze vyvodit rozdílnost ve vnímání těchto jednotlivých dějinných momentů ze strany obyvatel západního světa a obyvatel Blízkého východu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x554a300046bdf.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Konspekt.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse