Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Krizová komunikace a její vliv na image organizace

Krizová komunikace a její vliv na image organizaceKategorie: Public relations

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce je zaměřená na práci s veřejností prostřednictvím krizové komunikace a na její dopad na image firmy. Jedná se o kompilační práci sestavenou z materiálů, které se soustředí na řešení krize. Po vysvětlení pojmu public relations následují informace o tom, jak správně budovat image firmy. Dále je nabídnut výčet činností, který zahrnuje přípravu na krizi a jsou uvedena základní pravidla, jak jednat s médii v době krize. Nechybí ani manuál, jak odrazit mediální útoky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Image organizace
3.
Krizová komunikace v kontextu image organizace
4.
Jednání s médii v době krize
5.
Útoky v médiích
6.
Závěr

Úryvek

"2. Image organizace
„Image je představa, kterou si vytvořila jedna veřejnost nebo více veřejností o nějaké osobě, podniku nebo instituci. A to nikoliv jako dokreslený obraz, ale spíš jako mozaiku z pochycených, zlomkovitých, vzájemně se prolínajících detailů.“ (Svoboda, V.: Corporate identity. Zlín, UTB, FMK 2003, str. 53 in Svoboda, V.: Public relations moderně a účinně. Praha: Grada Publishing 2006)
Image organizace úzce souvisí s firemní kulturou. Mají-li být tyt složky funkční, Šedivý a Medlíková (2009) uvádí, že musí být tvořeny následujícím:
- poslání a vize organizace
- logo, design (jednotný vizuální styl, grafika – tiskoviny, vzhled internetových stránek)
- komunikace firmy (prezentace na veřejnosti, reklama, dostupnost informací)
- interní vztahy (prostředí a klima v organizaci, úroveň osobních vztahů – tykání, vykání, přenos informací mezi organizací a pracovníkem atd.)
- zvyklosti (systém hodnot, tradic, vzhled pracovního prostředí, odměny, sankce, žádané způsoby chování atp.)
- image organizace – tedy celkový obraz organizace vnímané jejím okolím.
Marketingové noviny shrnují body nutné k tvoření dobré image podniku následovně:
- trvalým, pozitivním a vysoce profesionálním přístupem pracovníků
- zdravým klimatem organizace
- dobrou prací managementu
- demonstrováním významných odlišností podniku
- pravidelnou komunikací se všemi zákazníky i se širokou veřejností.
(zdroj:http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=7682)
Při budování správné image je tedy nutno zodpovědět si tři základní otázky:
1. Jaká je současná image organizace?
2. Jaká je cílová, resp. žádoucí či ideální image?
3. Co vše je potřeba učinit, abyste jí dosáhli?
Výsledná image je pak dána tím, jak lidé organizaci vnímají, za jakou ji považují.
Cílevědomé budování image se opírá o:
• Zásady slušného chování
• Efektivní komunikaci s okolím"

Poznámka

Práce má kompilační charakter. Seminární práce z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, předmět Public relations.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4be2e27ce5d63.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Krizova_komunikace.doc (76 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse