Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Křížové výpravy

Křížové výpravyKategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou poznámek popisuje v základních bodech příčiny, průběh a důsledky křížových výprav.

Obsah

1.
Charakteristika křížových výprav
2.
Příčiny křížových výprav
3.
Křížové výpravy a Byzanc
4.
Výsledky křížových výprav

Úryvek

"Křížové výpravy 1095 - 1291
Feudálové táhnou proti kacířům pod záštitou náboženských pohnutek. Hlavním účelem bylo znovudobytí křesťanských svatých míst jako Jeruzalém atd. Křížové výpravy však chytře skrývaly ostatní důvody těchto tažení. Celkem bylo vypraveno 9 výprav, z čehož 5. byla tzv. Dětská výprava.

Příčiny Křížových výprav:

↓Středověká společnost byla vytvořena lenným systémem
↓Kdo měl léna, ten se měl. Ve vícedětné rodině léna dědil vše vždy nejstarší syn, mladší měli smůlu. Museli si zdroj obživy najít jinde. Jako jedna možnost zde stála církev, kde jim původ jejich rodiny zajišťoval rychlý vzestup. Jinak se mohli zúčastnit tzn. kolonizačních výprav spolu se svými poddanými. Tyto výpravy všem zajišťovali hodně půdy a hlavně oproštění od daní.
↓Ovládnutí východního středomoří se ukázalo výhodné i pro Italská města. Již z dřívějška měly dobré zkušenosti s obchodováním s Orientem. Vojáci se na blízký východ přeplavovali přes středozemní moře na italských lodích, za jejichž pronájem proudili do pokladen italských městských státu nemalé sumy. A pro přeplněnou Evropu byla vyhlídka na nově získané území více než lákavá.
↓Všechna tato fakta však neměla šanci zapříčinit KV. Jako hnací pohon zde působil křesťanský fanatismus.
↓Vítězstvím seludškých Turků v bitvě u Mantzikertu roku 1071 byla navždy porušena východní hranice Byzancie. Turecké vojenské oddíly pronikali hlouběji a hlouběji do vnitrozemí. Nakonec ovládají Jeruzalém. Seludští Turkové patřili k fanatickým vyznavačům islámu a tak se podmínky pro život křesťanů v oblastech, které měli pod kontrolou velmi zhoršil. Byzancie se bojí obléhání a následného dobytí a tak volá o pomoc. Nejprve nebyla vyslyšena ale pak se stav věci radikálně změnil a tak bylo žádosti vyhověno.

Křížové výpravy a Byzanc
☻Nápor Turků a Arabů na hranice Byzance vedl k myšlence překonání sporů mezi východní a západní církví.
☻První kontakt se uskutečnil při koncilu roku 1095; svolal ho Urban II. do severoitalské Piacenzy. Koncil měl původně urovnat spor mezi Urbanem II. a štaufským císařem Jindřichem IV., myšlenka tažení proti pohanům byla vyřknuta až na jeho úplném konci.
☻První KV: Propagace této myšlenky se chopili kazatelé jako Petr Amienský či Gautier sans Avoir. Kolem nich se soustředili zejména chudí rolníci, kteří přes Balkán táhli do Konstantinopole. Byzantský císař v nich neviděl žádanou pomoc a nechal je rychle přepravit do Malé Asie. Vojensky nezkušené oddíly zde dosáhly několika malých úspěchů, ale potom byli rozprášeny.
☻Druhá část první Křížové výpravy: Té se zúčastnili profesionálně vycvičení rytíři z Francie, Lotrinska a Sicílie. Výprava vyrazila na cestu roku 1096. Postupovala v několika oddělených proudech. Císař Alexois jim věnoval všestrannou podporu za slibu, že získaná území budou náležet zpět Byzanci. Tato Křížová výprava dosáhla asi největších úspěchů. Roku 1099 dobyla Jeruzalém a založila Jeruzalémské království, jemuž podmanili okolní státy.
☻Druhá Křížová výprava: Snažila se zvětšit křižáky držená území avšak narazila na velmi silnou muslimskou obranu. Ta však neměla dost sil na útok a tak křesťanské státy mohli nerušeně vzkvétat. Zlom v tomto rovnovážném stavu přinesla bitva u Hattínu roku 1187, kde křižáci utrpěli zdrcující porážku. Od té doby se křižácké výpady změnili v obranu držených území.
☻Třetí Křížová výprava: Pokusila se o zvrat situace, byla vyslána roku 1189. V jejím čele stali panovníci jako Fridrich Barbarossa, Filip II. August a Richard Lví srdce. Přes nespornou vojenskou sílu nebyla nijak moc úspěšná.
Čtvrtá Křížová výprava: Byla vyslána za účelem pomoci avšak její vůdce, Enrico Dandolo zařídil, že se vojáci podmanili rozkazům Benátské republiky. Ta místo útoku na Turky napadla a vydrancovala Byzanc, čímž získala obrovské jmění. Vzniklo tak Latinské císařství. Papež se od této výpravy distancoval, ale chopil se situace a ovládl východní křesťanství.
☻Ostatní Křížové výpravy byly neúspěšné a pouze drželi při životě křižácké státy. Koncem 13. stol na ně však útočí i Mongolové a padá jedna pevnost za druhou. Roku 1291 padá pevnost Akkon. Ostatní města jsou vyklizena bez boje…
☻Dětská Křížová výprava: Myšlenka, že úspěchů ve Svaté zemi může dosáhnout jen ten, kdo je sám bez hříchu, vedla k uskutečnění Dětské Křížové výpravy. Církev i panovníci se k ní staví odmítavě, Francouzský král zakazuje výpravě odchod ze své země a tak se na pochod vydávají pouze Německé děti. Pěšky dorazili pouze do Itálie, spousta jich zemřela. Část výpravy došla do Marseille, kde jim byl nabídnut převoz zdarma. Děti přijali, část se jich dostala do cíle své cesty, část byla okamžitě prodána do otroctví…

Výsledky Křížových výprav:
☻ Výpravám se paradoxně podařil upevnit obchod mezi středozemím a Dálným východem, nejvíce prosperovaly Benátky a počala tak nadvláda nad středomořím.
☻ Evropě se dostalo veliké kulturní obohacení.
☻Daly za vznik Řádu německých rytířů. Rytíři skládali sliby a stali se z nich tzv.Klaďáci"

Poznámka

Práce obsahuje množství pravopisných chyb.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508b051defe00.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Krizove_vypravy.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse