Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Křížové výpravy

Křížové výpravy


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky z hodin v bodech zpracovávají téma křižáckých výprav. Nejprve se zmiňují o symbolu kříže a poté shrnují průběh výprav a jejich příčiny i důsledky. Závěr je věnován nově vzniklým rytířským řádům.

Obsah

1.
Kříž
2.
Křížové výpravy do Palestiny
3.
První křižácká výprava
4.
Příčiny výprav
5.
Důsledky výprav
6.
Johanité
7.
Templáři
8.
Řád německých rytířů

Úryvek

"Křižácké výpravy
• kříž – symbol křesťanství, ukřižování Ježíše Krista
• obecně tažení evropských feudálů za účelem šíření křesťanské víry
– netýká se to pouze křížových výprav do Palestiny - zde hl. důvodem návrat Jeruzaléma (Božího hrobu) do rukou křesťanů
• ty se staly v historii nejznámější
• křížové výpravy do Palestiny (Svaté země, Levanty, 1. pád - Levanta) – protože v 2. pol. 11. stol. byla Palestina obsazena muslimy
– 8 výprav – od konce 11. stol. do konce 13. stol., kdy padla poslední bašta křesťanů – Akkon
– k těmto výpravám se počítá také tzv. dětská výprava
• vypravení dětí do Svaté země, protože byly ještě „čisté“ – bez hříchu
• ta část, která se do Palestiny dostala, skončila v otroctví
• nejúspěšnější se stala 1. výprava (1096-1099)‏
– dobytí Palestiny s Jeruzalémem
• vznikají zde (v Palestině) křesťanské státy v čele s Jeruzalémským královstvím
• kontrast účelu (osvobození Božího hrobu – křesťanské ideály) a prostředku (vraždění při dobývání např. Jeruzaléma)‏
– pozůstatky pobytu křižáků ve Svaté zemi dodnes - hrady
• příčiny těchto výprav
– dědičnost lén v Evropě: majetek získával pouze nejstarší syn – ostatní si museli hledat obživu jinde (v církvi nebo jinde – třeba v Palestině)
– růst populace v Evropě na počátku vrcholného středověku (agrární revoluce)‏
– ve vrcholném středověku dochází také k osobnějšímu prožívání víry – člověk se s křesťanskou vírou více ztotožňuje
– oslabení Byzance – snaží se najít podporu Západu (papež proto vyhlašuje křížovou výpravu na koncilu
• příčinou je také snaha ovládnout bohatý obchod v této oblasti
– ukázkovým příkladem je 4. křížová výprava (1204)‏
• proti plánu znovuobsazení Jeruzaléma, došlo k vyplenění Konstantinopole a vytvoření latinského císařství (Byzanc byla domovem řecké, východní kultury – ne latinské, západní)
• iniciátorem tohoto nekřesťanského činu byly Benátky – staly se tak obchodní velmocí ve Středomoří
• důsledky křížových výprav do Palestiny
– čilejší obchodní styky s východním středomořím
– tím pádem také čilejší kontakt obecně mezi křesťanským Západem a byzantskou a arabskou kulturou (přes jeho konfliktnost!)‏
• ohlas např. v rytířských románech
• výsledkem působení křesťanů ze západní Evropy v Palestině byl také vznik rytířských řádů – johanitů, templářů a německých rytířů
– původní funkce: ochrana poutníků a pomoc potřebným (např. vznik špitálů)‏
– později se z nich stávají mocní církevní feudálové
– po odchodu z Palestiny je potkal rozdílný osud• johanité
– podle špitálu sv. Jana
– skončili na Maltě – maltézští rytíři
– bílý kříž na černém poli
• templáři
– podle templu - chrámu
– zničil je francouzský král ve 14. stol. pro jejich bohatství
– červený kříž na bílém poli

• řád německých rytířů
– pomáhal původně poutníkům z německých zemí
– po odchodu z Palestiny se podílel na šíření víry v Pobaltí (přitom vyhubil zdejší pobaltský národ – Prusy)‏"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e6a7dc06b6c.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Krizove_vypravy.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse