Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Krizový management - otázky ke SZZk

Krizový management - otázky ke SZZk


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor zpracovává čtrnáct otázek ke státním závěrečným zkouškám z krizového managementu. Poskytuje množství informací týkajících se mimořádných událostí, krizových stavů a jejich řešení. Seznamuje s bezpečnostním systémem České republiky, rozepisuje se o jeho jednotlivých složkách, jejich organizaci a úlohách. Dále se zabývá mezinárodními záchrannými pracemi a poskytováním humanitární pomoci do zahraničí. Kompletní výčet vypracovaných témat je uveden níže.

Obsah

1.
Úvod do krizového managementu
1.1.
Základní pojmy a definice
1.2.
Funkce krizového řízení
1.3.
Mimořádná událost (MU), stav
1.4.
Krizový stav, krizové řízení, plán
1.5.
Historické souvislosti
1.6.
Současná východiska krizového řízení
1.7.
Principy krizového řízení
1.8.
Charakteristika rizika
1.9.
Metody identifikace rizika
2.
Rozhodování při řešení mimořádné události a v krizových stavech
2.1.
Struktura rozhodování v integrovaném záchranném systému (IZS)
2.2.
Možný obsah rozkazu (nařízení) velitele akce IZS (starosty obce)
2.3.
Základní pojmy
2.4.
Činnost velitelů a členů krizového štábu
2.5.
Složení krizového štábu
3.
Bezpečnostní systém ČR
3.1.
Základní pojmy
3.2.
Pojem bezpečnost a jeho definice
3.3.
Obecná charakteristika bezpečnostních hrozeb a rizik
3.4.
Základní východiska bezpečnosti ČR (dle bezpečnosti práce - BP)
3.5.
Právní úprava
3.6.
Ozbrojené síly ČR
3.7.
Ozbrojený bezpečnostní sbor ČR
3.8.
Záchranné sbory ČR
3.9.
Havarijní služby
4.
Krizové řízení ve státní správě a územních samosprávných celcích
4.1.
Místo a úlohy orgánů veřejné správy
4.2.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
4.3.
Fyzické osoby
4.4.
Normy pro mimořádné události
4.5.
Postavení a úkoly státu, krajů a obcí při přípravě na MU
5.
Ochrana obyvatelstva v ČR
5.1.
Ochrana v historii a pojmech
5.2.
Varování a vyrozumění obyvatelstva
5.3.
Nouzové přežití
5.4.
Zásady ochrany obyvatelstva
5.5.
Kolektivní ochrana
5.6.
Individuální prostředky ochrany
5.7.
Evakuace objektů
6.
Charakteristika živelních událostí a mimořádných událostí
6.1.
Živelní pohromy
6.2.
Příčiny a charakteristiky
6.2.1.
Přírodní pohromy
6.2.2.
Průmyslové havárie a dopravní havárie
6.2.3.
Násilné řešení společenských vztahů
7.
Civilní nouzové plánování
7.1.
Civilní nouzové plánování
7.2.
Analýza rizik, softwarové produkty
7.3.
Evakuační plány
7.4.
Civilní ochrana obyvatelstva
7.5.
Varování
7.6.
Vyrozumění
7.7.
Krizové plánování na PC
8.
Mimořádná událost, mimořádná situace a krizový stav
8.1.
Základní informace o vyhlašování krizových stavů
9.
Postavení a úlohy orgánů veřejné správy v IZS
9.1.
Působnosti ministerstev
9.2.
Postavení a úkoly hasičského záchranného sboru (HZS)
9.3.
Orgány kraje
9.4.
Orgány obce
9.5.
OPIS
10.
IZS – integrovaný záchranný systém
10.1.
Zákon
10.2.
Základní a ostatní složky
10.3.
Úkoly základních složek IZS
10.4.
Úkoly ostatních složek IZS
10.5.
Postavení, úkoly právnických, fyzických osob
11.
Zpracovávání dokumentace IZS
11.1.
Obsah
11.2.
Zásady
11.3.
Význam
11.4.
Právní normy
11.5.
Poplachový, havarijní plán
11.6.
Aktualizace plánů
11.7.
Typové činnosti složek IZS při společném zásahu
12.
Organizace a koordinace záchranných a likvidačních prací (ZaLP)
12.1.
Koordinace ZaLP
12.2.
Účel strategické koordinace
12.3.
Velitel zásahu – úkoly, oprávnění
12.4.
Součinnost mezi vedoucími složek
12.5.
Činnosti při koordinaci složek IZS
13.
Mezinárodní záchranné operace
13.1.
Pojem
13.2.
Právní úprava humanitární pomoci do zahraničí
13.3.
Zapojení ČR do humanitární pomoci a institucionální zajištění
13.4.
Přeshraniční spolupráce
13.5.
Formy pomoci poskytované ČR do zahraničí
13.6.
Časové hledisko a trvání pomoci
13.7.
Rozhodující faktory pro vyslání záchranné jednotky do zahraničí
13.8.
Zásady poskytování pomoci ČR do zahraničí
13.9.
Finanční a materiální zabezpečení
13.10.
Postup při vysílání záchranných týmů do zahraničí
13.11.
USAR jednotka (Urban Search and Rescue team)
13.12.
Přijetí pomoci ze zahraničí
14.
Přijetí pomoci ze zahraničí
14.1.
Bezpečnostní politika
14.2.
Mezinárodní záchranné práce
14.3.
Humanitární pomoc České republiky
14.4.
Bezpečnostní systém a rada státu
14.5.
Nouzový stav
14.6.
Stav ohrožení státu

Úryvek

"Principy krizového řízení
• Cílem krizového řízení je minimalizovat možnosti vzniku krize (prevence, korekce), nebo v případě, že již krize nastala, redukovat rozsah škod a minimalizovat dobu trvání krize (kontrakce, redukce) Důležitou součástí krizového řízení je i odstranění následků krize (obnova).
• Předmětem zkoumání a řešení krizového řízení jsou krize a krizové situace vzniklé v důsledku živelních pohrom, antropogenních havárií, sociálních a společenských ohrožení či eskalací rizikekonomického charakteru.
• Krize vyžadují řešení jak na makroekonomické úrovni státu, tak na mikroekonomické (různé úrovně řízení).
• Krize mají důsledky svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy a bezpečnost státu, ekonomiku a majetkové hodnoty, životy a zdraví lidí, životní prostředí, mezinárodní a spojenecké závazky.

Charakteristika rizika
• Je to možnost vzniku události (jevu) s výsledkem odchylným od předpokládaného cíle, a to s určitou objektivní matematickou nadějí či statistickou pravděpodobnosti.
• je to kvantifikovaná nejistota;
Riziko je - kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné události a jejich následků (ČSN IEC 300-3-9:1997/01 0690/) ;
Podle ustanovení zákona č. 353/1999 Sb., pak „Rizikem rozumíme pravděpodobnost vzniku závažné havárie a jejich možných následků, které by mohly nastat během určitého období anebo za určitých okolností.

Metody identifikace rizika
• Kontrolní seznam (checklist) – systematická kontrola předem stanovených podmínek a opatření.
• Bezpečnostní kontrola (safety audit) – postup hledání potencionálně možné nehody či provozního problému.
• Co se stane když (what-ifanalysis) – montánní diskuse a hledání nápadů, ve které skupina zkušených lidí dobře obeznámených s procesem klade otázky nebo vyslovuje úvahy o možných nehodách.
• Diskuse (odborníci, zainteresované osoby…)
• SWOT
• Brainstorming
Analýzy:
Analýza stromu událostí (ebeny treeanalysis = ETA) - Sledování průběhu procesu na základě dvou událostí – příznivé a nepříznivé. Jedná se o graficko-statistickou metodu – vznik rozvětveného stromu ze kterého se stanovují rizika.
Analýza lidské spolehlivosti (human reliability analysis = HRA) - Posouzení vlivu lidského činitele na výskyt nehod, havárií apod. či jejich dopadů.
Analýza citlivosti– Analýzou citlivosti jsme schopni definovat "pásmo bezpečnosti" projektu tj. za jak velkých změn vstupních veličin je ještě projekt realizovatelný a nese minimální hodnotu výnosu.
Využití simulačních nástrojů- Jedná se o možnost projektu jako celek sestavit s podporou především softwarových produktů. Umožňuje měnit vstupní veličiny a vytvářet tak jednotlivé alternativy projektu. Kvalitní simulační nástroje umožní simulovat také vývoj veličin v čase.
Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)- Představuje jednoduchou empirickou metodu pro analýzu rizika projektů. Je vhodná pro středně velké firemní projekty. Chápe analýzu rizika jako proces, který se skládá ze tří činností: Identifikace rizika, Kvantifikace rizika, Snižování rizika"

Poznámka

Práce je částečně kompilačního charakteru. Rozsah jednotlivých otázek je 3 - 10 stran. Práce obsahuje 2 schémata a tabulky, rozsah čistého textu je cca 71 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21896
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse