Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kultura, péče o kulturu a kulturní politika

Kultura, péče o kulturu a kulturní politikaKategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce v úvodní části vymezuje kulturu, její funkce a cíle a věnuje se rovněž cílům a nástrojům kulturní politiky. Poté seznamuje krátce s organizací Národního památkového ústavu a sleduje historii Národního muzea prostřednictvím významných osobností s ním spjatých. Nakonec popisuje činnost a sbírky Hudebně-historického oddělení.

Obsah

1.
Definice kultury
2.
Funkce kultury, hlavní cíle a nástroje kulturní politik
3.
Ministerstvo kultury
4.
Národní památkový ústav
5.
Význam a historie Národního muzea
6.
Hudebně-historické oddělení

Úryvek

"KULTURA
Definice kultury:
Historicky podmíněný souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených a vytvářených lidstvem v procesu společenské a historické praxe a charakterizující historicky dosažený stupeň ve vývoji společnosti.

Bytostně lidská reflexe vlastního bytí a jeho interakce s druhými i přírodou v kontextu lidstva a světa. Původně Cicerronův pojem úzce souvisí s tvořením, vzděláváním, obděláváním. V užším významu označení uměleckých výtvorů a jejich dědictví.

V archeologii jednotka vyznačená shodným charakterem hmotného, případně i duchovního kulturního projevu.

Nejobecněji vyjádřeno zahrnuje souhrn duchovních i materiálních hodnot, jakož i zařízení, opatření a činností vztahujících se zejména k umění, kulturně osvětové činnosti, kulturním památkám, apod.

Funkce kultury, hlavní cíle a nástroje kulturní politiky
Kultura je významným faktorem života občanské společnosti, který podstatnou měrou napomáhá její integraci jako celku.

Přispívá k rozvoji intelektuální, emocionální i morální úrovně každého občana a plní v tomto smyslu výchovně vzdělávací funkci.

Propojuje Českou republiku s vnějším světem, zároveň ji však z něj i vyděluje; charakterizuje ji v porovnání s ostatními státy.

Kultura však má nejen integrační, edukativní a reprezentační funkci, ale je i významným hospodářským odvětvím. Spotřebovává sice prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtů komunálních, avšak podílí se též na jejich vytváření přímo, prostřednictvím daňových výnosů odvětví tzv. kulturního průmyslu , a nepřímo tím, že vytváří podmínky pro vznik příjmů státního i komunálních rozpočtů např. daňovými výnosy tzv. kulturního turismu, jehož významným motivem je naše kulturní dědictví. Součástí aktivní ekonomické funkce kultury je i to, že nabízí pracovní příležitosti pro řadu občanů.

Kultura plní důležitou sociální funkci. Přispívá k sebeidentifikaci občanů jako svobodných individualit i k identifikaci občanů se společenstvím, v němž žijí, s obcí, regionem i státem. Tato role kultury má značný motivační efekt. Participace na kultuře vytváří smysluplnou náplň volného času a je tak mj. důležitým preventivním faktorem před narkomanií, gamblerstvím, kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy, jimiž je ohrožena zejména mládež.

Obecně přispívá také k lepšímu vzájemnému pochopení mezi občany různého národnostního původu a je nezanedbatelným prostředkem boje proti xenofobii a rasismu."

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5122a0e0ebe8b.zip (201 kB)
Nezabalený formát:
Kultura_pece_o_kulturu_a_kulturni_politika.doc (270 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse