Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Laboratorní práce z chemie (druhý ročník)

Laboratorní práce z chemie (druhý ročník)


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce obsahuje několik zpracovaných laboratorních prací s principy, schématy, postupy práce a vysvětleními, se kterými se můžete setkat na střední škole ve druhém ročníku.

Obsah

1.
Laboratorní práce číslo 1: Úvod do laboratorních prací
2.
Laboratorní práce číslo 2: s-prvky, diafragmová elektrolýza
3.
Laboratorní práce číslo 3: Halogeny
4.
Laboratorní práce číslo 4: Acidobazické titrace
5.
Laboratorní práce číslo 5: p- a d-prvky
6.
Laboratorní práce číslo 7: Komplexní sloučeniny
7.
Laboratorní práce číslo 8: Analýza organických látek
8.
Laboratorní práce číslo 11: Alkiny
9.
Laboratorní práce číslo 12: Silice
10.
Laboratorní práce číslo 13: Tuky

Úryvek

"Úkol:
1. Proveďte elektrolýzu roztoku NaCl a dokažte vzniklé produkty
2. Zjistěte, kolik NaOH jste pokusem připravili
Princip:
Pokus je modelem diafragmového způsobu elektrolýzy. Množství NaOH vylučujícího se u katody se dá zjistit např. titrací nějakého známého objemu (20 ml) vzorku kyselinou chlorovodíkovou o c = 0,1 mol/dm3 a poté přepočtením na celý objem získaného roztoku.
Pomůcky:
kádinka, květináč, uhlíková tyčinka, železný hřebík, pipeta, byreta, baterie, vodiče, krokosvorky, titrační baňka, stojan, držák, skleněná tyčinka, lžička
Chemikálie:
voda, NaCl, jodoškrobový papírek, univerzální indikátorový papírek, roztok HCl (c = 0,1 mol/dm3), methyloranž
Zápis práce:
1. Sestavil jsem aparaturu na elektrolýzu dle schématu níže. Do ústí 400ml kádinky jsem vložil květináč se zalepeným otvorem a do kádinky i květináče nalil nasycený roztok NaCl (hladiny přibližně ve stejné úrovni). Potom jsem sestavil obvod pro elektrolýzu (hřebík - katoda, katodový prostor v květináči, anodový v kádince). Zapojil jsem zdroj (baterie) a nechal probíhat elektrolýzu asi 15 minut.
2. Tečkováním tyčinkou na univerzální indikátorový papírek jsem prokázal stoupající koncentraci NaOH u katody a přítomnost chloru u anody pomocí jodoškrobového papírku.
3. Po skončení jsem odměrným válcem změřil množství vyrobeného roztoku NaOH (uvedena v závěru).
4. Nakonec jsem odpipetoval 20 ml katodové kapaliny, přidal několik kapek methyloranže a titroval roztokem HCl do barevné změny.
Schéma:
1 ) E l e k t r o l ý z a
Závěr:
Nejprve popsání chemických dějů při elektrolýze chemickými rovnicemi:
NaCl → Na+ + Cl–
Katoda: 2H+ + 2e– → H2 Anoda: 2Cl– - 2e– → Cl2
Dále: H2O → H+ + OH– Na+ + OH– → NaOH
škrob + I2 → modré zbarvení 2KI + Cl2 → I2 + 2KCl
Podstatou diafragmového způsobu elektrolýzy je, že katodová a anodová část elektrolyzéru je oddělena takovou bariérou, která ale umožňuje uzavření elektrického obvodu a tím vedení elektrického proudu a probíhání samotné elektrolýzy. Používá se, protože po jejím skončení zůstávají anodová a katodová kapalina odděleny, kdežto u normální elektrolýzy po vypnutí elektřiny může dojít k reakci mezi kapalinami, což může být nežádoucí. Tímto procesem bylo získáno 85ml roztoku NaOH."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 4 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x542abc1caf869.zip (1395 kB)
Nezabalený formát:
Laboratorni_prace_z_chemie___2.pdf (1468 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse