Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Láska z hlediska psychologie

Láska z hlediska psychologie


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje podklady pro referát na téma láska z hlediska psychologie, opírající se zejména o myšlenky Ericha Fromma. V úvodní části se autorka zabývá vztahovými potřebami člověka a náhledy na lásku převládajícími v běžném životě. Následně rozebírá charakter různých druhů lásky: rodičovské, erotické, sebelásky i lásky k bohu. Závěr se letmo dotýká otázky praxe lásky, již ilustruje citát mistra Eckharta.

Obsah

1.
Místo lásky v životě člověka
2.
Láska v rodině
2.1
Mateřská láska
2.2
Otcovská láska
2.3
Bratrská láska
3.
Erotická láska
4.
Sebeláska
5.
Láska k bohu
6.
Praxe lásky

Úryvek

"• Je všude kolem nás (v televizi, v písních, rádiích, na internetu)
• Je obtížné ji definovat, přestože se o to psychologové i sociologové snaží
• Chceme-li se Láskou zabývat, je třeba vědět, že:
o Člověk je tvor sociální.
o Člověk má potřebu afiliace – emočních kladných, přátelských sociálních kontaktů s lidmi ve svém okolí
- povrchních, přátelských, partnerských
o Kontakt s ostatními lidmi
- zmírňuje pocit úzkosti, zklamání, či neštěstí
- zvyšuje prožitek radosti
- pomáhá jedinci lépe se orientovat ve svém životě, na základě srovnávaní s ostatními
- pomáhá hledat správnou cestu (z hlediska konformity)
o navazování kontaktů ovlivňují následující faktory:
- fyzická atraktivita
• s ní souvisí sebedůvěra, sociabilita (někdy vyšší, jindy nižší)
- postojová a názorová shoda v oblastech, kterým jedinec přikládá vysokou míru významnosti
• oblasti politické, náboženské mravní
• Většina lidí vidí problém lásky především jako problém, jak být milován
• Jen málo lidí vidí problém lásky jako problém, jak milovat
• Fromm:
o „je jen jedna vhodná cesta, jak zabránit neúspěchu v lásce – zkoumat příčiny neúspěchu, pustit se do studia významu lásky“
• Chceme-li se naučit milovat, musíme postupovat stejně, jako když se chceme vzdělávat v kterémkoliv oboru
o Nutnost:
- Zvládnout teorii
- Zvládnout praxi
• Lidé vynakládají větší úsilí k získání úspěchu, peněz, prestiže a moci a nevynaloží téměř žádnou námahu, aby se naučili milovat
• Láska, respektive konstruktivní vztah lásky k druhému člověku, stimuluje osobnostní rozvoj člověka
Rodiče –děti
• Matka je pro novorozeně zdrojem tepla, potravy, blaženého stavu, uspokojenosti a bezpečí -> Freud to označuje jako narcismus
• Dítě roste, vyvíjí se, nabývá schopnosti vnímat věci takové, jaké jsou
• Dítě začíná vnímat mnoho věcí jako různé, jako něco, co má svou vlastní existenci, učí se je pojmenovat a zároveň s nimi zacházet
• Dítě se učí zacházet s lidmi – uvědomuje si, že ho matka vezme do náruče, když pláče -> všechno tyto zkušenosti se krystalizují a shrnují ve zkušenosti: jsem milován
• Dítě do 10 let ještě nemiluje, reaguje vděčně, radostně na to, že je milováno -> dítěti záleží na tom, aby bylo milováno
• Postupně se idea přijímání lásky proměňuje v to, aby něco té matce dalo, vytvořilo – básničku, kresbu
• Ideál lásky se proměňuje z přijímání lásky v milování, ve vytvoření lásky
• Dětská láska se řídí principem:
o „Miluji, protože jsem milován.“
• Zralá láska se řídí principem:
o „Potřebuji tě, protože tě miluji.“
• Mateřská láska:
o nepodmíněná, matka miluje novorozeně, protože je její dítě
• Otcovská láska:"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ee7606c01e1b.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Laska_z_hlediska_psychologie.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse