Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Legislativa EU a rozhodovací proces - výpisky z přednášek

Legislativa EU a rozhodovací proces - výpisky z přednášek


Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek o EU na téma legislativa EU a rozhodovacího procesu. Autor popisuje právo EU včetně jeho složek - komunitárního a unijního práva. V rámci komunitárního práva vysvětluje pojmy jako primární a sekundární právo, směrnice, nařízení, rozhodnutí Rady. Dále se zmiňuje o druzích legislativních procedur, které se používají v rámci rozhodovacího procesu.

Obsah

1.
Právo EU
1.1
Primární právo
1.2
Sekundární právo
2.
Rozhodnutí Rady
3.
Proces vydávání právních norem
4.
Zelená kniha
5.
Bílá kniha
6.
Legislativní procedury
6.1
Procedura slyšení (konzultací)
6.2
Procedura spolupráce
6.3
Procedura spolurozhodování
6.4
Procedura souhlasu
6.5
Procedura schvalování rozpočtu

Úryvek

"Legislativní procedury- výstupem jsou právní normy- o všech základních normách rozhoduje Rada ministrů- EP právo veta- před konečným rozhodnutím musí být splněny všechny rozhodovací procedury:
1) Procedura slyšení (konzultací)- Komise vypracuje návrh právního aktu- Rada vyžaduje stanovisko EP před tím, než návrh schválí- stanovisko Parlamentu je nezávazné- Rada rozhodne a vydá právní akt (+informuje EP, zda jeho pozměňovací návrhy přijaty nebo odmítnuty)
2) Procedura spolupráce- zavedena Jednotným evropským aktem- dává EP možnost ovlivňovat rozhodovací proces- Amsterodamská smlouva vymezuje oblasti, kterých se procedura týká: hospodářská a měnová unie- Komise vypracuje návrhy právních aktů, návrh posoudí Rada a vypracuje stanovisko – předá EP- EP návrh Rady schválí, nebo odmítne a navrhne změny- Rada nemusí reagovat na připomínky EP, ale když EP odmítne společné stanovisko Rady, musí Rada v druhém projednávání schválit návrh jednomyslně (jinak musí přijmout návrh EP)- pokud EP schválí návrh Rady, pro přijetí stačí, aby Rada souhlasila kvalifikovanou většinou - postupně se upouští od této procedury, přechází se ke spolurozhodování

3) Procedura spolurozhodování- zavedena Smlouvou o EU (Maastrichtská smlouva), týká se mnoha oblastí (školství, ŽP, zdravotnictví,…)- na přijímaní legislativy se EP a Rada podílí rovným dílem
- stanovisko Rady a EP se liší, dojde k dohadovacímu řízení- ustaven Smírčí výbor ze stejného počtu zástupců Rady a EP: cílem najít kompromis- EP má právo zamítnout navrhovaný právní akt, pokud ani po dohadovacím řízení nedošlo ke shodě

4) Procedura souhlasu- zavedena Jednotným evropským aktem- týká se zásadních otázek: struktura EU, strukturálních fondů, lidských práv, rozšíření EU, mezinárodních smluv- dává právo veta EP (buď přijme nebi nepřijme, nedává žádné pozměňovací návrhy)- bez souhlasu EP není rozhodnutí Rady právoplatné

5) Procedura schvalování rozpočtu- EP schvaluje rozpočet EU (rozhoduje pouze o nepovinných výdajích)- lze schválit schodek"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a28b4400f1cb.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Legislativa_EU.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse