Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se nejprve věnuje základní charakteristice Listiny práv a základních svobod. Poté se zamýšlí nad fungováním tzv. Lustračního zákona, včetně toho, zda je či není v souladu s Listinou základních práv a svobod.

Obsah

1.
Charakteristika Listiny
1.1.
Nezávislost soudů
1.2.
Vynutitelnost práva
2.
Lustrační zákon
2.1.
Registr spolupracovníků
2.2.
Kolektivní vina
2.3.
Problematika posuzování viny
3.
Závěr

Úryvek

“ S politováním je třeba konstatovat, že FS myšlenku Paktu nepřijalo, o čemž svědčí tvz. Lustrační zákon stanovující další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizací ze dne 4.10.1991., tj. omezující výkon povolání pro osoby na které se vztahuje § 2 uvedeného zákona. Zvláště problematická jsou ustanovení § 2.odst.1.písm. b), c), f), g).
Lze jen velmi těžko určit kdo byl vědomým spolupracovníkem Stb. (pojem vědomá spolupráce upřesňuje § 2 odst. 2.). Odvolání na tvz. Registr svazků právně neobstojí. Samotný záznam není důkazem spolupráce a páchání trestné činnosti. Uvedená formulace nepřihlíží k tomu, že občan mohl být Stb. ke spolupráci donucen pod pohrůžkou perzekucí. Vzbuzuje pochybnost i pravost záznamů organizace, která porušovala nejen mezinárodně uznávané normy, ale i platnou ústavu ČSSR.
Ve formulaci zákona je patrný i precedens kolektivní viny, viz. § 2 odst. 1 pism. f), nepřípustný v demokratickém státě, nebot´ nikdo nemůže být zbaven práv a postaven do role nerovnoprávné osoby jen v důsledku příslušnosti k té či jiné organizaci. Uplatňovat omezující opatření lze jen v případě prokázaného porušení zákona.
Sporný je i způsob posuzování viny občanů uskutečňovaný prostřednictvím komisí podle § 11 jmenované FS, po rozpadu ČSFR, předsednictvem ČNR, MO, MV, ředitelem IBS. V uvedeném složení nepředstavuje komise nestranný orgán a svoji činností připomíná
prověrkové komise. Mimo to o vině či nevině občanů má právo rozhodnout jen nestranný soud, jak je uvedeno v Listině čl.40.odst.1. Odst. 2 uvádí "Každý je pokládán za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem nebyla jeho vina vyslovena." Podle lustračního zákona je občan vinný již tím, že jeho jméno figuruje v Registru, nebo členstvím v LM. Trestem je diskriminace ve výkonu povolání.
Uvedená skutečnost vede k obavám před novým totalitním režimem likvidujícím své politické protivníky, odstraňujíc je ze státních funkcí a tvorbou elitní uzavřené společnosti vládnoucí státu.
V rámci prověrkové akce byl porušen § 19 Lustračního zákona zakazující zveřejňování údajů bez písemného svolení občana pravidelným únikem informací v tisku během volební kampaně s cílem diskreditovat opoziční poslance v očích veřejnosti a tak je vyřadit z volebního boje."

Poznámka

Práce vyžaduje revizi.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: soc0001.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Listina_zakl_prav.rtf (143 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse