Literární slovníkKategorie: Čeština

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, Jablonec nad Nisou

Charakteristika: Jedná se o slovník literárních pojmů, který je vhodný jako pomoc k maturitě. Literární pojmy jsou seřazeny podle abecedy a vysvětleny.

Obsah

1.Literární pojmy

Úryvek

"Absurdní drama – nesmyslný nebo protismyslný, dílo postavené na výpovědi o pocitech osamělého jedince, který ztrácí schopnost dorozumět se s ostatními
Aforismus – uměle vytvořené (především umělci nebo filozofy) stručné a vtipné vyjádření, které má blízko k lidovému přísloví nebo pořekadlu; vyjadřuje moudrý postřeh ze života pomocí významového kontrastu (lyrický žánr) – př.: Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život (K.Čapek)
Akt – dějství, jednání; stavba dramatu, dělí : scény a výstupy
Aktovka – divadelní žánr v rozsahu jednoho dějství (aktu)
Alegorie – (jinotaj), obraz nebo děj v literatuře či výtvarném umění mající kromě doslovného významu ještě význam druhý – přenesený (nepřímé vyjádření toho, na co spisovatel myslel), skutečný obsah bývá utajen
Aliterace – opakování stejných souhlásek nebo jejich skupin na začátku po sobě jdoucích slov nebo veršů (př. potkal potkan potkana)
Almanach – sborník, kalendář, obsahující literární příspěvky různých autorů
Anafora – opakování slova, stejných slov na začátku dvou nebo více po sobě jdoucích veršů nebo po sobě jdoucích vět
Anarchismus – směr vycházející z ničím neomezené svobody jedince, odmítající autoritu státu a společenských organizací
Anekdota – stručné vyprávění humorné příhody (většinou o lidech), které je zakončeno překvapivou pointou (žánr malé epiky)
Antimilitarismus – hnutí, názor odmítající válku, armádu a jejich projevy
Antika – řecký a římský starověk, období řecké a římské kultury
Antiteze – protiklad, původní obraz je popřen a postupně nahrazen novým
Apostrofa – řečnické oslovení, kterým se spisovatel obrací na věci nebo nepřítomné osoby (př. Neruda – Písně kosmické)
Archaismus – zastaralé slovo, slovní spojení, rčení
Asonance – zvuková shoda samohlásek na konci veršů = verš
Asyndeton – vynechání spojek (nejčastěji – a ) ve výčtu a nahrazení čárkou; rychlý sled básnických představ"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56d3597e8e1b9.zip (25 kB)
Nezabalený formát:
Literarni_pojmy.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse