Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Majetková a kapitálová výstavba podniku

Majetková a kapitálová výstavba podniku


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce zpracovává podnikovou bilanci (rozvahu). Rozpracovává položky, co tvoří aktiva a pasiva podniku.

Obsah

1.
Majetková struktura
2.
Dlouhodobý majetek
2.1.
Hmotný
2.2.
Nehmotný
2.3.
Finanční podíly
3.
Oběžný majetek
3.1.
Finanční prostředky
3.2.
Zásoby
4.
Zdroje financování
4.1.
Vlastní
4.2.
Cizí zdroje
5.
Rozvaha
6.
Evidence dlouhodobého majetku
7.
Hospodářský výsledek
7.1.
Struktura hospodářského výsledku

Úryvek

"Majetková struktura
- souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnost, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání
DLOUHODOBÝ MAJETEK
Hmotný
- cena vyšší než 40 000
- déle než jeden rok (stroje, budovy, pozemky, dopr.prostředky)
- ODEPISUJE SE
Nehmotný
- cena vyšší než 60 000
- déle než 1 rok (patenty, licence, autorská prává, know-how, značka)
- nelze ho uchopit
- ODEPISUJE SE
Finanční podíly – akcie, obligace, kapitálové investice
- NEODEPISUJE SE
OBĚŽNÝ MAJETEK
Finanční prostředky – peníze (pokladna, v bance), ceniny, krátkodobé cenné papíry, pohledávky
Zásoby – materiál, polotovary a nedokončená výroba, hotové výrobky, zboží, zvířata
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Vlastní
- Zákl.kapitál
- Kapitálové fondy
- Fondy ze zisku (rezerfové fondy)
- Akcie, cenné papíry
- Emisní ážio
Cizí zdroje
- Krátkodobé
o Bank.úvěry
o Dodavatelské účty
o Zálohy odběratele
o Nevyplacené mzdy
- Dlouhobé
o Bank.úvěry
- Střednědobé
o Bank.úvěry (splatnost 4-5let)
ROZVAHA
Aktiva – majetek
Pasiva – zdroje, krytí majetku
- účetní výkaz
- druhy:
o mimořádná – likvidace
o zahajovací – při zahájení
o řádná – k poslednímu dni v roce
- stavy:
o Aktiva+, Aktiva – =jedno A se zvýší, druhé sníýí
o Pasiva+, Pasiva – = provozní úvěr
o A+, P+ = jedno A se zvýší, musí se zvýšit i P
o A-, P- = jedno A se sníží, P se také sníží"

Poznámka

Práce obsahuje jednoduchou tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52f8dc73772aa.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
Majetkova_a_kapitalova_vystavba_podniku.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse