Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Malé a střední podnikání

Malé a střední podnikání


Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje podmínky pro malé, a střední podnikání v EU, a programy, které je podporují. Druhá část pak seznamuje se spoluprací ČR a EU v této sféře.

Obsah

1.
Co se v EU rozumí pod pojmy malé a střední podnikání v EU
2.
Pomoc malému a střednímu podnikání EU
3.
Víceleté programy podpory podnikání
4.
Spolupráce ČR s EU

Úryvek

"České podnikatelské prostředí se zapojuje do spolupráce s EU po podpisu Evropské dohody ČR s ES. V ní se stanovily jednotlivé oblasti jako například energetika, telekomunikace, školství ale i MSP jež mají být postupně sbližovány.
Zároveň začalo fungovat několik programů, které podporovaly změny našich institucí a firem. Známý je program Phare, který je v současné době zaměřen na podporu vzniku nových pracovních příležitostí a na vzdělávání. Tyto podprogramy se nazývají Palmif a Leonardo da Vinci.

EU vyhlašuje tzv. Víceleté programy podpory podnikání, podle nichž vzniká síť odborných center jako např. podnikatelská inovační centra známá svými podnikatelskými inkubátory (tj. místem, které vede podnikatele v nejtěžších počátečních okamžicích, vytváří mu podmínky než je schopen podnikat samostatně (např.snížení nájmu, daňové poradenství, atd.)
Zvláštní kapitolu podpor tvoří programy podpory vědy a výzkumu, v nich je ČR aktivně zapojena od roku 1999.
Stejně důležité jako mít informace o struktuře podpůrných programů je uvědomit si jejich filosofii.
Jde o podpůrné projekty, nikoliv schopné bezezbytku financovat podnikatelův záměr. Převážná část podpor je určena právě MS firmám.
Cílem u podnikatelů je vytvořit podmínky pro transfer technologií, přístup na další trhy apod. Podpora není určena pro jiné než tzv. zdravé firmy.
Naopak české vláda vyhlašuje programy, které využívají i firmy v nesnázích a finance tedy neslouží k rozvoji firem, ale k jejich záchraně. Často jsou více podporovány problémové regiony formou jsou především dotace na úroky z úvěrů.
Velký význam klade EU na regionální politiku. V minulých letech se podařilo v ČR vytvořit síť Regionálních poradenských a informačních center (RPIC) podporovaných z fondů Phare."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_eux0005.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Male_stred_podniki_EU.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse