Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Management - dávka úloh 3/5

Management - dávka úloh 3/5Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s. a Vysoká škola podnikání, a.s.) Pobočka Sokolov, Sokolov

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou třetí dávku úloh z managementu pro studium na VŠMIE v Sokolově. Úlohy se zabývají otázkami správy a řízení společností a objasňují rovněž pojem management. Předchozí dávku úloh naleznete zde Management - dávka úloh 2/5 a následující zde Management - dávka úloh 4/5.

Obsah

1.
Co zahrnuje pojem správy majetku a správy společností?
2.
Co patří do majetkové a kapitálové struktury podniků a veřejné správy?
3.
Na jakém stupni pyramidy hodnot podniku a veřejné správy jsou znalosti?
4.
Co je dvouúrovňový a jednoúrovňový systém zahraničních vrcholových orgánů akciové společnosti?
5.
Jaký je systém správy společností v českých podnicích podle obchodního zákoníku?
6.
V kolika a jakých směrech můžeme chápat pojem management?
7.
Co představuje pojem management, jako vědní obor?
8.
Co představuje pojem management, jako umění?
9.
Jak se historicky vyvíjel vztah: vlastník - manažer - zaměstnanec?
10.
K jakým změnám v tomto vztahu a v současné době dochází?

Úryvek

"21) Co zahrnuje pojem správy majetku a správy společností?

 Správa majetku- evidence, účtování, zhodnocování, rozmnožování, investování, transformování, půjčování, oceňování, zajišťování, dohledávání, likvidování,…

 Správa společnosti- tvoří v nejširším smyslu soubor vztahů mezi manažery, správními orgány, vlastníky a dalšími stranami, které vytvářejí strukturu ke stanovování cílů organizace včetně prostředků k jejich zajištění

22) Co patří do majetkové a kapitálové struktury podniků a veřejné správy?

 Majetek podniku (aktiva)- dlouhodobý majetek (hmotný/nehmotný/ finanční), oběžný majetek (zásoby-materiál, nedokončená výroba), časové rozlišení (náklady/příjmy příštích období)

 Kapitál podniku (pasiva)- vlastní kapitál (základní kapitál, kapitálové fondy), cizí zdroje (rezervy; dlouhodobé závazky krátkodobé závazky) časové rozlišení- (výdaje/výnosy příštích období)

23) Na jakém stupni pyramidy hodnot podniku a veřejné správy jsou znalosti?

Na vrcholu:
- Znalosti
- Informace
- Lidské zdroje
- Technologie
- Vybavení budovy
- Technické zdroje, finance

24) Co je dvouúrovňový a jednoúrovňový systém zahraničních vrcholových orgánů akciové společnosti?

 Dvouúrovňový systém
- převážně v Evropě
- kromě valné hromady fungují v organizační architektuře správy společností dozorčí rada a představenstvo
- v dozorčí radě přísluší hájení zájmů majitelů, schvalování strategických koncepcí a kontrola vedení společnosti, vč. jmenování a odvolávání členů představenstva a generálního ředitele společnosti:
- v dozorčích radách obvykle působí kromě nejvýznamnějších akcionářů i externí členové, kteří řídí jiné společnosti (banky, významní vědci, profesoři, dodavatelé, odběratelé, zástupci zaměstnanců)
- v čele dozorčí rady stojí předseda
- představenstvo – orgán realizující výkonné aktivity, připravuje varianty strategických plánů dalšího rozvoje podniku a po jejich schválení dozorčí radou zajišťuje jejich realizaci; je voleno a odvoláváno dozorčí radou"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50ec7aca66878.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Managment_davka_3.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse