Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Management - dávka úloh 4/5

Management - dávka úloh 4/5


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola podnikání a práva Pobočka Sokolov, Sokolov

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou čtvrtou dávku úloh z managementu pro studium na VŠMIE v Sokolově. Úlohy se věnují problematice podnikání, manažerským funkcím a plánování. Předchozí část úloh naleznete zde Management - dávka úloh 3/5 a následující zde Management - dávka úloh 5/5.

Obsah

1.
Jaký je vztah soukromé a veřejné správy?
2.
Jaký je vztah mezi podnikáním a podnikavostí?
3.
Jak můžeme definovat podnikání (jak je definováno v ObchZ)?
4.
Jaký je vztah mezi podnikáním a managementem?
5.
Jaké jsou podnikatelské fyzické a právnické osoby?
6.
Jaká je maticová struktura druhů a fází manažerských funkcí?
7.
Do kolika základních úrovní můžeme rozdělit manažery naplňující manažerské funkce?
8.
Co jsou to tvrdé a měkké prvky vnitřních podmínek organizace?
9.
Jaké jsou základní charakteristiky pro tvorbu a realizaci plánu?
10.
Podle jakých hledisek můžeme klasifikovat plány?

Úryvek

"31) Jaký je vztah soukromé a veřejné správy?

 veřejná správa je správou ve veřejném zájmu a subjekty, které ji vykonávají, ji realizují, jako právem uloženou povinnost z titulu svého postavení jako veřejnoprávního subjektu.

 soukromá správa je správa soukromých záležitostí vykonávaná v soukromém zájmu. Vykonávají ji soukromé osoby sledující vlastní cíl a řídící se při tom vlastní vůlí.

32) Jaký je vztah mezi podnikáním a podnikavostí?

 podnikání je obchodním zákoníkem definováno jako soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku
 podnikavost je základ podnikání. Je to schopnost podnikatelsky se chovat a využívat k tomu své duševní a fyzické síly, inteligenci, kreativitu a znalosti.

33) Jak můžeme definovat podnikání (jak je definováno v ObchZ)?

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikání musí splňovat všechna tato kritéria.

34) Jaký je vztah mezi podnikáním a managementem?

 za podnikání můžeme obecně označovat legální aktivity, které směřují k získání zisku
 management lze nejobecněji charakterizovat jako souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byl zabezpečen chod organizace, poskytuje základní nástroje pro uskutečnění podnikání
 funkce podnikání a managementu být naprosto oddělené, prolínat se a nebo úplně splývat

35) Jaké jsou podnikatelské fyzické a právnické osoby?

 fyzické osoby
 obchodní společnosti
 Družstva
 Evropské zájmové sdružení
 Evropská společnost
 Evropská družstevní společnost
 státní podniky"

Poznámka

Součástí práce je drobná tabulka.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50ec7b7d881f9.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Managment_davka_4.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse