Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Management - dávka úloh 5/5

Management - dávka úloh 5/5Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola podnikání a práva Pobočka Sokolov, Sokolov

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou pátou dávku úloh z managementu pro studium na VŠMIE v Sokolově. Úlohy se zabývají různorodými tématy od změn přes procesy po data, informace a znalosti. Předchozí dávku úloh naleznete zde Management - dávka úloh 4/5

Obsah

1.
Jak dělíme změny podle časového průběhu?
2.
V čem spočívají příčiny odporu ke změnám?
3.
Co zahrnuje integrované pojetí managementu kritických změn?
4.
Co zahrnuje systémové pojetí manažerských funkcí?
5.
Jak chápeme pojem projekt?
6.
V čem spočívá projektová stavba?
7.
Čím je charakterizován proces?
8.
Podle jakých hledisek můžeme členit procesy?
9.
Jaký je rozdíl mezi daty, informacemi a znalostmi?
10.
Jaké jsou „manažerské“ prvky pachatelů?

Úryvek

"Jak dělíme změny podle časového průběhu?
 Pomalé (postupné)
 Rychlé (skokové, zlomové)
 Mnohonásobně (více změn v časové následnosti)
 Cyklické (opakující se v cyklech)

42) V čem spočívají příčiny odporu ke změnám?
 Neinformovanost o charakteru změn
 Neznalost přínosu změn
 Obavy z nového (nedůvěra)
 Ekonomické obavy (očekávání ztrát)
 Setrvačnost a pohodlnost
 Strach ze sociální nejistoty
 Obavy z narušení kolektivů a vztahů na pracovišti
 Nejistota ve schopnosti adaptovat se na nové podmínky
 Obavy ze ztráty postavení a kvalifikace

43) Co zahrnuje integrované pojetí managementu kritických změn?
 Politické zvraty
 Sociální zvraty
 Ekonomické zvraty
 Živelné katastrofy
 Havárie velkého rozsahu
 Ekonomická kriminalita
 Terorismus

44) Co zahrnuje systémové pojetí manažerských funkcí?
Systémové přístupy vycházejí z obecné teorie systémů, zdůrazňují nezbytnost komplexního chápání dílčích manažerských procesů a jejich sladění v cílové fungování organizace jako celku.
Jedno z pojetí systémových přístupů chápe organizaci jako socio-technický systém, v němž chování jejích členů je ovlivňováno především technologickými změnami. Výsledkem tohoto přístupu je teorie kontingence.Teorie kontingence rozlišuje dva krajní typy organizací: organizace mechanistické (systematické) a organizace organické, a v návaznosti na to dva systémy řízení: mechanistický a organický.

 Mechanistický systém řízení aplikuje byrokratické a direktivní principy, používá podrobná pravidla, směrnice a administrativní způsoby řízení, přímé hierarchické vymezení pravomoci a odpovědnosti aj. Uplatňuje prvky teorie X. Obtížně se mění, protože manažeři nejsou ochotni vzdát se vysokých pravomocí.
 Organický systém řízení je přizpůsobivý, pružně reagující na změny. Podporuje rozvoj, samostatnou práci a iniciativu pracovníků. Spoléhá více na motivaci a uplatňování prvků teorie Y. Snadno se přizpůsobuje změnám prostředí."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50ec7c33c2407.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Managment_davka_5.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse