Management - otázky ke SZZk

Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor státnicových otázek poskytuje čtrnáct zpracovaných témat z managementu. Vymezuje základní pojmy, podrobně popisuje hlavní manažerské funkce a věnuje se strategickému řízení. Seznamuje s řízením změny, včetně jeho analýz, a také charakterizuje řízení znalostí, jakosti a vědecké. V závěrečné kapitole představuje metody dlouhodobého plánování podnikatelského portfolia, tedy například SWOT analýzu, Empirickou nákladovou křivku, či Portfolio matici GE (General Electric Business Screen).

Obsah

1.
Vymezení pojmů
1.1.
Management
1.2.
Manažer
1.3.
Hierarchie manažerů
1.4.
Manažerské funkce
1.5.
Manažerské dovednosti
2.
Manažerská funkce plánování
2.1.
Význam
2.2.
Druhy plánů, charakteristika
2.3.
Požadavky na stanovení cílů pro správné plánování úkolů (SMART)
3.
Manažerská funkce organizování
3.1.
Úloha organizování, jako manažerská funkce
3.2.
Vytváření organizačních struktur
3.3.
Organizační úrovně a rozpětí řízení
3.4.
Zásady organizace pracovní doby
3.5.
Time management - hospodaření s pracovním časem
4.
Manažerská funkce personalistika
4.1.
Úloha a význam personální práce v organizaci a její základní úkoly
4.2.
Personální činnosti a jejich stručná charakteristika
4.3.
Způsoby získávání pracovníků
4.4.
Požadavky kladené na získávané pracovníky
4.5.
Způsoby výběru nových pracovníků v organizaci
4.5.1.
Obsah a možný postup při výběrovém řízení
5.
Manažerská funkce vedení
5.1.
Úloha vedení v procesu řízení
5.2.
Motivace pracovníků k aktivitě a její stimuly
5.3.
Manažerské styly vedení
6.
Manažerská funkce kontrolování
6.1.
Úloha a význam kontrolní činnosti
6.2.
Funkce kontroly, zásady kontroly, fáze kontroly
7.
Manažerská funkce rozhodování
7.1.
Význam racionálního rozhodování
7.2.
Vyhledávání, hodnocení a výběr variant pro rozhodnutí
7.3.
Rozhodování v podmínkách určitosti, neurčitosti a rizika
7.4.
Rozhodovací proces, jeho charakteristické fáze
7.5.
Rozhodování prostřednictvím komisí a skupin
8.
Manažerská funkce komunikování
8.1.
Význam komunikování v managementu, prvky, druhy komunikace
8.2.
Bariéry efektivního komunikování
8.3.
Možné metody zlepšování komunikace v organizacích
8.4.
Porada – typická forma manažerské komunikace
8.4.1.
Její příprava, vedení a vyhodnocení
9.
Strategické řízení
9.1.
Vznik, podstata a obsah strategického řízení organizací
9.2.
Implementace strategie v organizaci
9.3.
Organizační kultura jako součást strategického řízení
9.4.
Typické znaky organizační kultury
10.
Řízení změny
10.1.
Možné příčiny vzniku změn v organizaci a hlavní zdroje těchto příčin
10.2.
Odpor ke změnám v organizaci a možné strategie jeho snižování
10.3.
Model řízené změny – hlavní části modelu a jejich obsah
10.3.1.
Strategická analýza
10.3.2.
Analýza síťového pole
10.3.3.
Vytvoření modelu
10.3.4.
Identifikace agenta změny
10.3.5.
Identifikace intervenčních oblastí
10.3.6.
Intervence – vlastní změna
10.3.7.
Verifikace dosažených výsledků
11.
Vědecké řízení
11.1.
Vývoj vědeckého řízení
11.2.
Vědecké principy řízení podle Henryho Fayola
11.2.1.
Jejich využití v dnešní moderní společnosti
11.3.
Princip modelování, jako vědecké metody
11.4.
Postup (kroky) formulování modelu
12.
Řízení znalostí
12.1.
Význam informací v managementu
12.2.
Hierarchie vzniku znalostí
12.3.
Charakteristické znaky kvalitní informace
12.4.
Faktory, které ovlivňují hodnotu informace
12.5.
Principy managementu znalostí, druhy znalostí
13.
Řízení jakosti
13.1.
Význam a pojetí jakosti
13.2.
Vlastnosti výrobků ovlivňujících jejich prodejnost
13.3.
Přehled vývoje pohledu na jakost
13.4.
Faktory ovlivňující jakost výrobků a služeb
14.
Metody dlouhodobého plánování podnikatelského portfolia
14.1.
SWOT analýza
14.2.
Metody portfoliové analýzy
14.3.
Empirická nákladová křivka
14.4.
Životní cyklus odvětví
14.5.
GAP analýza
14.6.
Metodika integrovaného operativního plánování – model SIOP

Úryvek

"- Manažerské dovednosti
Mezi manažerské dovednosti řadíme:
1. technické dovednosti – znamenají práci s nástroji a specifickými technikami (např. mechanické práce s nástroji – dohlížitel na tuto práci by měl být schopen naučit se tyto nástroje užívat). Technické dovednosti mají tedy největší význam na nejnižší úrovni hierarchie řízení.
2. sociální (lidské) dovednosti – představují schopnost pracovat s lidmi, tj. vytvářet skupinové úsilí, uskutečňovat týmovou práci, vytvářet prostředí, ve kterém se lidé cítí bezpeční a mohou svobodně vyjadřovat své názory. Koncepční dovednosti znamenají schopnost vidět „celkový obraz“, tj. mít schopnost rozpoznat významné prvky dané situace a porozumět vzájemným vztahům mezi nimi
3. koncepční dovednosti – jsou velmi žádané a nutné na vyšších úrovni řízení
4. projekční dovednosti – představují schopnost řešit problémy způsobem, který přináší organizaci užitek. Aby byla činnost vrcholových manažerů efektivní, musí nejen vidět daný problém, ale musí mít i schopnosti a dovednosti nalézat jeho praktické řešení. Jestliže však manažeři problém pouze vidí a stávají se jeho „pozorovatelem“, pak selhávají .

Vedle specifických manažerských dovedností se zdůrazňují obecné požadavky, které vyplývají z tzv. analýzy 4 E:
• účelnost (effectiveness) - dělání správných věcí;
• účinnost (efficiency) - provádění věcí správným způsobem k dosažení cíle;
• hospodárnost (ekonomy) - splnění úkolu s minimálními náklady;
• odpovědnost (equity) - dělat věci spravedlivě a podle práva.

2. MANAŽERSKÁ FUNKCE PLÁNOVÁNÍ
Význam plánování. Druhy plánů, jejich charakteristika. Požadavky na stanovení cílů pro správné plánování úkolů (SMART). Grafické metody plánování harmonogram, cyklogram, síťový graf, jejich podstata.

- Význam plánování
Jedná se o činnost, jejímž vyústěním je plán jako cílově definovaný záměr na splnění určité skupiny úkolů. Plánování je východiskem, které podmiňuje úspěch každé činnosti. Plánování v nejširším slova smyslu charakterizuje tři aspekty:
- Počáteční stav – kde jsme (nebo kde budeme, až plánovaná činnost začne)
- Cíl – čeho dosáhnout – kam se chceme dostat
- Způsob realizace plánu – jak se tam dostaneme
Plánování představuje v podstatě stanovení cílů a časového postupu jejich dosažení.

Klíčovými body pro zadání i pro plnění plánu jsou jeho cíle, postupy a zdrojové předpoklady, měřítka kontroly a hodnocení dosažených výsledků.

Pro členění plánu lze použít různá hlediska:
- Komplexnost plánů – které části organizační jednotky se plán týká
- Funkcionální oblast plánů – kterých konkrétních činností se plán týká
- Organizačně správní oblastní plán – kde se bude plán realizovat, ve které části organizace a ve které organizační jednotce
- Doby trvání procesů – vymezení časového horizontu konečné realizace plánu, tedy jaké plánovací období zahrnuje"

Poznámka

Práce obsahuje několik schémat a grafů, rozsah čistého textu je cca 50,5 stran. Rozsah jednotlivých otázek je 2,5 - 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21898
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse