Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Management podniku

Management podniku


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce definuje základní pojmy týkající se managementu, způsobů řízení. Popisuje také hlavní managerské funkce.

Obsah

1.
Management
2.
Manager
3.
Úrovně řízení
3.1
Top
3.2
Middle
3.3
Lower
4.
Managerské funkce
4.1
Plánování
4.2
Organizování
4.3
Vedení
4.4
Kontrola

Úryvek

“MANŽERSKÉ FUNKCE

Na všech úrovních je management představován jako proces, tvořený plánováním, organizováním, vedením a kontrolou

Plánování - tvoří východisko manažerského působení, bez plánu nemůže žádná organizace účelně a efektivně dosáhnout svých cílů. Plánování se orientuje do budoucnosti, jeho výsledek (plán) postupu organizace představuje program činnosti, které musí být realizovány. Z hlediska časového horizontu rozlišujeme strategický, koncepční, taktický (operativní)

Organizování – aktivita managementu, která bezprostředně navazuje na plán. Plán poskytuje jasné a jednoznačné odpovědi na otázky: co a kdy? Odpověď na otázku kdo? Je úkolem organizování. Výsledkem organizování je:
1. přidělení nositele (označován jako transformační místo) ke každé v plánu obsažené činnosti.
2. určení zodpovědnosti jednotlivých pracovníků za splnění přidělených úkolů a vymezení vztahů: nadřízený a podřízený mezi jednotlivými transformačními místy.
3. stanovení způsobu a průběhu komunikačních vazeb mezi jednotlivými transformačními místy

Vedení – formy a způsoby kontaktů managera se svými spolupracovníky. Předmětem jeho působení jsou lidé, které musí podněcovat, motivovat a i vlastním příkladem strhávat a inspirovat ke splnění zadaných úkolů. Tato manažerská aktivita je vedena snahou poskytnout každému pracovníkovi odpověď na otázku: jak? (jak splnit zadaný úkol)

Kontrola – jejím smyslem není ovlivňovat činnost pracovníků organizace, ale zpětně působit na výkon manažerských aktivit. Procesy kontroly jsou založeny na pozorování a porovnávání skutečného stavu v určitém časovém okamžiku se stavem pro tento okamžik plánovaný. Pokud skutečnost není v rozporu s plánem je postup organizace správný a zjištění kontroly neiniciují žádné změny v procesu managementu. V případě, že kontrola vede ke zjištění odchylky mezi plánem a skutečností je nutné nejprve odhalit zdroj a příčinu vzniku této odchylky, pak je vyhodnocená její důležitost a navržen způsob jejího odstranění."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47efe3caefd60.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Manag_podniku.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse