Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Management (řízení podniku) + osobnost managera

Management (řízení podniku) + osobnost managera


Kategorie: Hotelnictví a turismus

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10

Charakteristika: Jedna z maturitních otázek z ekonomických a hotelových škol pro školní část maturitní zkoušky. Práce obsahuje vše podstatné k tomuto tématu, je jasná a přehledná, bez zbytečností.

Obsah

1.
Management - 3 významy
2.
Úrovně managementu
3.
Osobnost managera - role, vlastnosti, dovednosti, typy
4.
Druhy řízení

Úryvek

"Management:
1. řízení podniku
2. skupina řídících pracovníků
3. vědní obor → empirické vědy (vycházejí ze zkušeností a pracují s fakty)

= management je řízená (zvnějšku – nadřízení) snaha jednotlivce/skupiny o dosahování určitých cílů (dodávány zvnějšku)
= řízení podniku prováděné řídícími pracovníky, manažery a usměrňování činností v podniku tak, aby byly zajišťovány všechny činnosti a aby bylo dosaženo vytyčených cílů


TOP MANAGEMENT (1-3 lidé)

STŘEDNÍ MANAGEMENT (10-15 lidí)
OPERATIVNÍ MANAGEMENT

Úrovně managementu
TOP MANAGEMENT
- nejužší skupina manažerů (vedoucích pracovníků); nejvýše postavení; závisí na nich úspěch podniku; zabývají se dlouhodobým strategickým plánováním

STŘEDNÍ MANAGEMENT
- početnější různorodá skupina řídících pracovníků; kontrolují naplňování krátkodobých plánů; jsou vedoucí jednotlivých úseků; za svou činnost odpovídají TOP manažerům a spolupracují s nimi; odpovídají za motivační programy ve svých úsecích

OPERATIVNÍ MANAGEMENT
- spolupracují na vytváření krátkodobých plánů; řídí a kontrolují jejich plnění; za svou činnost odpovídají střednímu managementu; řeší každodenní problémy ve firmě

Počet manažerů závisí na: 1. velikosti firmy
2. na oboru, ve kterém podnikáOsobnost manažera

Vlastnosti vrozené – inteligence, charisma, temperament, spravedlnost,
získané – vzdělání, školení, rodina, výcvik,..

Dovednosti
1. technické – práce s výpočetní technikou
2. koncepční – dokáže metodicky zpracovat pokyny, vybrat správnou strategii a techniku pro splnění úkolu; správně zvolit postup
3. komunikační – umět s lidmi komunikovat, vytvářet dobré pracovní prostředí, bez problému navazovat vztahy s lidmi, umět vést obchodní jednání, schopnost řešit problémy, naslouchat pracovníkům, naslouchat kritickým názorům
4. personální – manažer je schopen vybrat si schopné zaměstnance, umět je řídit, vést a motivovat, musí být schopný vést pracovní porady, vyškolit a zaučit nové zaměstnance"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5427d7024021e.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Management_a_osobnost_managera.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse