Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Manažerská funkce - kontrola

Manažerská funkce - kontrola


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá jednou z důležitých manažerských funkcí - kontrolou. Definuje, co to kontrola je. Heslovitě představuje kontrolu dle několika pojetí. Velmi stručně popisuje členění kontrolních procesů a definuje jej.

Obsah

1.
Kontrola
1.1.
Pojetí kontroly
1.2.
Členění kontrolních procesů
1.2.1.
Dle vztahu kontroly ke kontrolovanému objektu
1.2.2.
Dle místa provedení
1.2.3.
Dle časového vztahu
1.2.4.
Dle doby trvání
1.2.5.
Dle hloubky provedení
1.2.6.
Dle zaměření kontroly
1.2.7.
Dle periodicity provedení
1.2.8.
Dle obsahu
1.2.9.
Dle úrovně řízení
1.3.
Standardy – měřítka kontroly
2.
Závěr

Úryvek

"Kontrola je včasné a hospodárné zjišťování, rozbor a přijetí závěru k odchylkám, které v řízeném procesu charakterizují rozdíl mezi plánem a jeho realizací.
Kontrola je zpětná vazba, která přináší informace o splnění daných úkolů a povinností.

Pojetí kontroly:
1. informační pojetí – kdy úloha kontroly spočívá pouze ve shledání skutečnosti o kontrolovaném objektu, ve zjištění odchylek mezi stavem žádoucí a skutečným
2. regulační pojetí – úkolem je neustále sledovat, jak jsou úkoly plněny, cíle a plány dodržovány
3. institucionální pojetí – kdy je pojetí popisováno ve vztahu k instituci realizující kontrolu, představuje kontrolu jako specifickou činnost kontrolních pracovníků, kteří jsou orientování na vyhraněnou oblast
4. negační pojetí – předpoklad, že hl. úkolem kontroly je odhalování nedostatků a uplatnění postihů
5. motivační pojetí – kontrola má nejen postihovat viníky při nepnění norem a plánu, ale především dobře zhodnotit vykonanou práci a tím pracovníky motivovat.
6. výchovné pojetí – kontrola působí na objekt jako výchovný činitel, ve smyslu právních norem vychovává k přesnosti, čestnosti a odpovědnosti při výkonu práce
7. mocenské pojetí – kontrolu chápeme jako nezbytnou podmínku moc a jako přímý nástroj k ovládání.

Členění kontrolních procesů:
1. dle vztahu kontroly ke kontrolovanému objektu
a) vnitřní kontrola realizovaná subjektem, který je součástí kontrolovaného systému
b) vnější kontrola vykonávána kontrolním orgánem, který nemá ke kontrolovanému objektu vztah nadřízenosti ani přímou řídící funkci

2. dle místa provedení
a) přímá kontrola je prováděna přímým pozorováním na místě, kde se skutečnosti odehrávají
b) nepřímá kontrola je prováděna na dálku a ke zjištění skutečnosti jsou používány pozorovací nástroje

3. dle časového vztahu
a) předběžná kontrola – realizace před rozhodnutím, kdy je možné dopředu vyloučit nedostatky
b) průběžná kontrola – zaměřená na současnost a sleduje odchylku v průběhu jednotl. Řízených procesů
c) následná kontrola- zaměřena na minulost
d) soustavná kontrola- je prováděna v současnosti, ale vyžaduje vysoké náklady a velký počet kontrolorů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bb46ed183f02.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Kontrola_manazerska_funkce.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse