Marketing


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Definice pojmů a jejich vzájemné vztahy - potřeba, touhy a přání, poptávka, produkt. Marketingové řízení - koncepce řízení (výrobní, výrobková, prodejní, marketingová, společenský marketing). Marketingový výzkum - definování problému, analýza situace, získání konkrétních informací pro daný problém, interpretace informací, vyřešení problému. Marketingový proces - vnitřní a vnější faktory, marketingový mix, segmentace trhu, distribuce. Komunikační politika. Marketingová analýza. Marketingový výzkum - Public relations, PENCILS (P – publications, E – events, N- news, C – community involvement activities, I – identity media, L – lobbying aktivity, S – social responsibility activities).

Obsah

1.
Definice pojmů a jejich vzájemné vztahy - potřeba, touhy a přání, poptávka, produkt
2.
Marketingové řízení
3.
Marketingový výzkum
4.
Marketingový proces
5.
Komunikační politika. Marketingová analýza.
6.
Marketingový výzkum

Úryvek

"Marketingový mix „ Soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“ (Kotler, 2004, 105).

Distribuce – zahrnuje veškeré aktivity směřující k tomu, aby se výrobek stal pro cílové zákazníky fyzicky dostupným.
Komunikační politika – zahrnuje veškeré aktivity směřující k tomu, aby se zákazník seznámil výrobkem a aby si jej zakoupil.

Marketingovou analýzou začíná řízení marketingových aktivit. Firma si musí analyzovat své trhy a prostředí, které ji obklopuje, tj. marketingové prostředí, aby mohla objevit atraktivní obchodní příležitosti a by se vyhnula možnému ohrožení. Musí určit své silné a slabé stránky.

Marketingový výzkum -

Public relations stejně jako podpora prodeje zahrnují celý soubor rozmanitých nástrojů. Mohou být velice efektivní, přestože se jich při propagaci výrobků a služeb velmi často nedostatečně využívá.Cílem P.R. není zisk ale tvorba příznivých představ o firmě. P.R. jsou tvořeny souborem nástrojů, které lze klasifikovat pod akronymem PENCILS:
P – publications (publikace – podnikové časopisy, výroční zprávy, brožury pro potřebu zákazníků atd..)
E – events (veřejné akce – sponzorování sportovních či uměleckých akcí nebo prodejních výstav)
N- news (novinky – příznivé zprávy o podniku, jeho zaměstnancích a produktech)
C – community involvement activities (angažovanost pro komunitu – vynakládání času a peněz na potřeby místních společenství)
I – identity media (nosiče a projevy vlastní identity – hlavičkové papíry, vizitky, podniková pravidla oblékání)
L – lobbying aktivity (lobbyistické aktivity – snaha o prosazení příznivých nebo zablokování nepříznivých legislativních a regulačních opatření)
S – social responsibility activities (aktivity sociální odpovědnosti – budování dobré pověsti v oblasti podnikové sociální odpovědnosti)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4434275c0eb99.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Pojem_marketing.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse