Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Marketing a jeho role ve společnosti

Marketing a jeho role ve společnosti


Kategorie: Marketing

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje se základními pojmy z oblasti marketingu. Charakterizuje jeho cíl, podstatu, líčí jednotlivé marketingové podnikatelské koncepce a shrnuje význam marketingu.

Obsah

1.
Marketing
1.1
Podstata
1.2
Cíl
2.
Marketingové podnikatelské koncepce
2.1
Výrobní podnikatelská koncepce
2.2
Výrobková podnikatelská koncepce
2.3
Prodejní podnikatelská koncepce
2.4
Marketingová podnikatelská koncepce
2.5
Sociální marketingová koncepce
3.
Význam marketingu

Úryvek

“ marketing
• odvozeno od slova „market „ - trh
• je to způsob řízení podnikatelské činnosti pomocí trhu
• je to proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníka

podstata marketingu
• zahrnuje všechny aktivity, při kterých dochází k pohybu zboží a služeb mezi výrobcem a zákazníkem
• pro marketingový pohled je důležité si uvědomit, že trh je zároveň východiskem i cílem marketingového cyklu
• marketing vychází z průzkumu poptávky a to nejen současné, ale i budoucí ( situaci na trhu ovlivňují vytváření nových výrobků a služeb, nebo stažení z trhu )

cíl marketingu
• usiluje o nalezení rovnováhy mezi zájmy firmy ( vztah ke konkurenci, výše zisku ) a zákazníka (kvalita výrobků, cena, množství )
• orientace na potřeby zákazníka a nabytí výhody nad konkurencí a pochopení chování zákazníka
• zajistit co nejúspěšnější prodej a tím dosažení co největšího a dlouhodobého zisku

marketingové podnikatelské koncepce
- začínají se objevovat v rozvinutých tržních ekonomikách v 50. - 60. letech našeho století
- souvisí se změnou sociálních a ekonomických podmínek po 2. svět. válce

• výrobní podnikatelská koncepce - vychází z předpokladu, že zákazník bude preferovat výrobky,
které budou levné a snadno dosažitelné
- je žádoucí dosahovat vysokých objemů výroby, které při využívání nové techniky a techno -
logie nižší náklady na jednotku a zajistí rozsáhlou distribuci výrobků
- cílem podnikatele je dosažení co nejvyššího zisku, zejména lepším využíváním techniky a
a technologie a lepší organizací práce např. firma Baťa, firma Ford (zavedení pásové výroby)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x473ef0ffae310.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Marketing_a_jeho_role_ve_spol.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse