Marketing - otázky ke SZZk

Kategorie: Marketing

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Státnicové otázky se zaobírají marketingem. Charakterizují pojem marketing, věnují se marketingovému řízení a marketingovému prostředí. Zabývají se spotřebitelským chováním a představují faktory, které jej ovlivňují. Dále popisují trh, jeho typy i segmentaci, přibližují marketingový výzkum a také metody získávání informací. Seznamují se složkami a nástroji marketingového mixu, věnují se oblasti služeb a v závěrečné otázce vymezují specifika internacionálního marketingu.

Obsah

1.
Marketing – vědní disciplína
1.1.
Vymezení podstaty marketingu – terminologie
1.2.
Vznik a vývoj marketingu
1.3.
Základní podnikatelské koncepce marketingu
1.4.
Nové techniky a tendence v marketingu
1.5.
Marketing po roce 2000
2.
Marketingové řízení
2.1.
Proces marketingového řízení
2.2.
Plánovací fáze
2.3.
Situační analýza
2.4.
Stanovení cílů a strategií
2.5.
Marketingový program
2.6.
Marketingový plán
2.7.
Realizační fáze
2.8.
Kontrolní fáze – marketingový audit
3.
Marketingové prostředí
3.1.
Mikroprostředí podniku
3.1.1.
Zákazníci
3.1.2.
Dodavatelé
3.1.3.
Distributoři a prostředníci
3.1.4.
Konkurenti
3.1.5.
Veřejnost
3.2.
Makroprostředí
3.2.1.
Ekonomické prostředí
3.2.2.
Vědecko-technické faktory
3.2.3.
Demografické prostředí
3.2.4.
Politické a legislativní faktory
3.2.5.
Kulturní faktory
3.2.6.
Přírodní prostředí
3.3.
PEEST analýza
4.
Spotřební chování
4.1.
Motivace chování spotřebitele
4.2.
Faktory ovlivňující chování spotřebitele
4.3.
Černá skříňka spotřebitele
4.4.
Kulturní faktory
4.5.
Sociální faktory
4.6.
Osobní faktory
4.7.
Životní styl
4.8.
Individuální vlivy
4.9.
Kupní chování
4.10.
Kupní rozhodovací proces a jeho fáze
4.11.
Kupní chování institucí
5.
Segmentace trhu
5.1.
Důvody segmentace trhu
5.2.
Kritéria efektivní segmentace
5.3.
Přístupy k segmentaci
5.4.
Postupy segmentace
5.5.
Homogenita a heterogenita tržního segmentu
5.6.
Jednotlivé segmentační základny
5.7.
Tržní cílení
5.8.
Pozice na trhu – positioning
5.9.
Metody segmentace trhu
5.10.
Trh
5.10.1.
Charakter trhu
5.10.2.
Prognózování trhu
5.10.3.
Popis trhu
6.
Marketingový výzkum
6.1.
Marketingový informační systém
6.2.
Marketingový výzkum a jeho účel
6.3.
Projekt marketingového výzkumu
6.4.
Specifikace problému a stanovení výzkumných cílů
6.5.
Proces marketingového výzkumu
6.6.
Příprava výzkumu
6.7.
Zdroje informací
6.8.
Metody marketingového výzkumu
6.9.
Realizace a řízení marketingového výzkumu
6.10.
Typy výzkumu
6.11.
Výzkum trhu
6.12.
Analýza informací
6.13.
Využití marketingového výzkumu
6.14.
Prezentace výsledků
7.
Výzkumné přístupy sběru informací
7.1.
Pozorování
7.2.
Dotazování
7.3.
Experiment
7.4.
Nástroje výzkumu
7.5.
Plán výběru
7.6.
Sekundární data
7.7.
Primární data
8.
Marketingová koncepce podniku
8.1.
CLM
8.2.
CRM
8.3.
KCRM
8.4.
Segmentace podle loajality
8.5.
Pohled na vztah se zákazníkem
8.6.
Produkt jako proces
8.7.
Hodnota vztahu se zákazníkem
8.8.
Zdroje vztahu se zákazníkem
8.9.
Fáze vztahu
8.10.
Strategie vztahu
8.11.
Informační systémy pro CRM
9.
Marketingový mix
9.1.
Marketingový mix a jeho nástroje
9.2.
Součásti marketingového mixu „4P“
9.3.
Charakteristika „4 C“
9.4.
Charakteristika „4 S“.
9.5.
Charakteristika marketingového mixu
9.5.1.
Ve službách
9.5.2.
V cestovním ruchu
9.5.3.
Ve školství
9.5.4.
V bankovnictví
9.6.
Matice růst - podíl (Bostonská poradenská skupina)
9.7.
SWOT analýza
10.
Nástroje marketingového mixu
10.1.
Produkt a produktová politika
10.2.
Životní cyklus výrobku
10.3.
Nový výrobek, inovace
10.4.
Cena
10.4.1.
Tvorba ceny
10.4.2.
Cenová přizpůsobivost
10.5.
Distribuce
10.5.1.
Charakteristika
10.5.2.
Strategie distribuce
10.5.3.
Distribuční mezičlánky
10.5.4.
Organizace distribuce
10.6.
Marketingová komunikace
10.6.1.
Komunikační proces
10.6.2.
Strategie akcepce marketingové komunikace
10.6.3.
Cíle komunikace
10.6.4.
Komunikační mix a jeho formy
11.
Služby a jejich vlastnosti
11.1.
Vlastnosti služeb a jejich důsledky pro marketing
11.2.
Marketingové strategie firem poskytujících služby
11.3.
Služby na podporu výrobků
11.4.
Kvalita služeb
12.
Internacionální marketing
12.1.
Specifika
12.2.
Koncepce
12.2.1.
Globální
12.2.2.
Interkulturní
12.3.
Faktory a etapy rozvoje
12.4.
Internacionální prostředí
12.5.
Způsoby vstupu na zahraniční trh
12.6.
Organizace internacionálního marketingu
12.7.
Internacionální marketingový mix

Úryvek

"Vznik a vývoj marketingu
Etapa výrobně orientovaného marketingu
Poprvé se to, čemu dnes říkáme marketing, začíná objevovat v USA na konci 19. století. Tehdy byla konkurence slabá, zboží si bylo velmi podobné a poptávka převažovala nad nabídkou. Bylo to období tzv. výrobně orientovaného marketingu – lidé kupovali pouze to, co museli koupit, propagace i distribuce tak byla velmi jednoduchá. V prvním desetiletí minulého století ale začínají vznikat první přebytky zboží jako následek přesycení některých trhů, tuto situaci se snažili výrobci řešit.

Etapa marketingu orientovaného na prodej
Po velké hospodářské krizi v roce 1929, kdy došlo ke komplexním změnám jak v ekonomice celého světa, tak i v ekonomickém myšlení, a došlo i ke změně v marketingu. Rozšířil se marketing orientovaný na prodej, který již má některé znaky známé ze současnosti. Nyní se cílem stal prodej, konkurence sílila a začalo se více peněz vynakládat na reklamu. Výrobci se začali dále orientovat na zákazníka, na jeho potřeby.

Etapa absolutního marketingu
Od konce druhé světové války vzniká tzv. Absolutní marketing. Podle něj je cílem všech zaměstnanců v podniku orientovat se na potřeby zákazníka, který určuje strukturu celého trhu. Po téměř sto letech se tak situace přesně obrátila; zatímco dříve převažovala poptávka, nyní už převažuje nabídka. Dříve masově vnímaný trh rozdělili specialisté v oboru na menší segmenty trhu, které vznikají podle společných potřeb zákazníků (mladí, staří, těhotné ženy apod.)

Základní podnikatelské koncepce marketingu
• výrobní koncepce (1900-1920)
­ Zastává stanovisko, že spotřebitelé budou mít v oblibě ty produkty, které jsou lehce dostupné a za nízkou cenu
­ vysoká efektivnost výroby a široký rozsah distribuce
• výrobková koncepce (1920-1930)
­ Předpokládá, že zákazníci budou preferovat ty produkty, které mají nejvyšší jakost, výkonnost nebo zcela nové vlastnosti
• prodejní koncepce (1930-1950)
­ Vychází z předpokladu, že kdyby byly spotřebitelé ponecháni sami sobě, pravděpodobně by si dost produktů nekoupili. Firmy proto musejí vyvíjet agresivní prodejní a propagační úsilí.
• marketingová koncepce (1950-1960)
­ představuje názor, že klíč k dosahování cílů organizace spočívá ve schopnosti být efektivnější v určování potřeb a přání cílových trhů a v jejich uspokojování než konkurence
• sociální marketingová koncepce
­ Zastává názor, že úkolem organizace je určovat potřeby, přání a zájmy cílových trhů a poskytovat žádoucí uspokojení potřeb účinněji a efektivněji než konkurenti způsobem, který zachovává nebo zvyšuje blahobyt spotřebitele a společnosti

Nové techniky a tendence v marketingu,
BUZZ marketing
Marketing zaměřený na vyvolání rozruchu okolo určité značky. Má za cíl poskytnout skvělé téma pro diskuzi mezi lidmi a v médiích. Mezi součást buzz marketingu lze označit i virální marketing (šíření sdělení přeposíláním e-mailů)"

Poznámka

Rozsah jednotlivých otázek je 2,5 - 6 stran. Práce obsahuje několik tabulek, grafů a schémat. Rozsah čistého textu je cca 52 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21897
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse