Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Mechanika pro 3. ročníky střední průmyslové školy

Mechanika pro 3. ročníky střední průmyslové školy

Kategorie: Průmyslová škola, Ostatní předměty

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Frýdek-Místek

Charakteristika: Práce obsahuje kompletní zápisky z třetího ročníku mechaniky na střední průmyslové škole. Zápisky obsahují nejen přehledně strukturovaný výklad látky, ale také podrobně řešené příklady a ilustrační obrázky.

Obsah

1.
Pohybové zákony (Newtonovy)
1.1.
První pohybový zákon
1.2.
Druhý pohybový zákon
1.3.
Třetí pohybový zákon
1.4.
Příklad 1
1.5.
Příklad 2
2.
Mechanická práce
2.1.
Výklad látky
2.2.
Příklad
3.
Mechanická energie
3.1.
Kinetická energie
3.2.
Potenciální energie
3.3.
Příklad
4.
Výkon
5.
Příkon
6.
Účinnost
6.1.
Vymezení
6.2.
Příklad
7.
Setrvačné síly
7.1.
Výklad látky
7.2.
Příklad
8.
Odstředivá síla
8.1.
Výklad látky
8.2.
Příklad
9.
Coriolisova síla
9.1.
Výklad látky
9.2.
Příklad
10.
Vázaný pohyb
11.
Vázaný pohyb, obecně působící síla
12.
Zrychlující síla
13.
Pohyb po nakloněné rovině
14.
Pohyb rychlého dopravního prostředku
14.1.
Výklad látky
14.2.
Příklad
15.
Hydromechanika
15.1.
Základní pojmy
15.2.
Zjednodušené pojmy
15.3.
Obecné vlastnosti tekutiny
16.
Hydrostatika
17.
Tlak v kapalině
17.1.
Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou
17.2.
Další pojmy
18.
Pascalův zákon
19.
Tlaková síla
20.
Hydraulická zařízení
20.1.
Výklad látky
20.2.
Příklad 1
20.3.
Příklad 2
20.4.
Příklad 3
20.5.
Příklad 4
20.6.
Příklad 5
20.7.
Příklad 6 (nakloněná rovina)
21.
Tlak vzniklý tíhou kapaliny
21.1.
Výklad látky
21.2.
Příklad 1
21.3.
Příklad 2
21.4.
Příklad 3
21.5.
Příklad 4
22.
Statický tlak
22.1.
Výklad látky
22.2.
Příklad
23.
Absolutní tlak, přetlak, podtlak
23.1.
Přetlak
23.2.
Podtlak
23.3.
Absolutní tlak
23.4.
Příklad
24.
Spojité nádoby
24.1.
Výklad látky
24.2.
Příklad 1
24.3.
Příklad 2
25.
Tlaková síla na vodorovnou stěnu
25.1.
Hydrostatický paradox
26.
Tlaková síla na svislou stěnu
27.
Tlaková síla na obecně položenou stěnu
28.
Archimédův zákon
28.1.
Tlakové síly ve svislém směru
28.2.
Archimédův zákon
28.3.
Příklad
29.
Plování těles
29.1.
Výklad látky
29.2.
Příklad 1
29.3.
Příklad 2
29.4.
Příklad 3
29.5.
Příklad 4
30.
Proudění kapalin
30.1.
Stavové veličiny
30.2.
Ustálení proudění
30.3.
Proudnice
30.4.
Proudová trubice
30.5.
Rovnice kontinuity
30.6.
Rovnice spojitosti
30.7.
Laminární proudění
30.8.
Turbulentní proudění
30.9.
Bernoulliho rovnice
30.10.
Výtok kapaliny otvorem ve stěně
30.11.
Proudění reální kapaliny
30.12.
Praktické využití Bernoulliho rovnice
31.
Měření povrchového napětí
32.
Kapilární elevace, deprese
33.
Plyny
33.1.
Stavová rovnice ideálního plynu
33.2.
Příklad
33.3.
Van der Waalsova rovnice
33.4.
Rovnice skupenských přeměn
34.
Termomechanika
34.1.
Molekulové síly
34.2.
Tepelné děje v plynech

Úryvek

"Pohybové zákony (Newtonovy)

První pohybový zákon
Každé těleso, setrvává v klidu, nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit.
Druhý pohybový zákon
Velikost zrychlení tělesa je přímo úměrná velikosti výslednice sil působících na těleso a je nepřímo úměrná hmotnosti tohoto tělesa.
Vektor zrychlení tělesa má stejný směr, jako vektor výslednice působících sil. Vztah mezi velikostí těchto dvou vektorů je dán pohybovou rovnicí.
F=m*a
Třetí pohybový zákon
Dvě tělesa na sebe působí stejně velkými silami ale opačného směru. Tyto síly vznikají a zanikají současně.
Tyto síly se nazývají akce a reakce a i-když akce a reakce mají stejnou velikost, jejich pohyblivý účinek může být různý a to v závislosti na hmotnosti.
Z druhého pohybového zákona vyplývá, že pohybový účinek je větší na menší těleso.

Příklad:
Brankář chytil míč o hmotnosti 350g, míč letěl rychlostí 30m/s a brankář ho zastavil za 0,1s. Jak velkou silou na míč působil.
Míč při chytání se pohyboval rovnoměrně zpomaleným pohybem, proto nejdříve určíme zrychlení resp. Zpomalení, poté z druhého pohybového zákona určíme sílu, jakou by musel brankář na míč působit, aby mu takové zrychlení udělil.

m=0,35kg
tz = 0,1s
vo = 30 m / s
Pro rychlost rovnoměrně zpomaleného míče platí vztah:
v = vo – a * tz
V době zastavení míče byla jeho okamžitá rychlost 0.
0 = vo – a * tz
Z tohoto vztahu můžeme vyjádřit zrychlení míče.
a = vo / tz
Dosadíme a vypočteme.
a = 30 / 0,1
a = 300 m * s-2
Nyní pomocí druhého pohybového zákona vypočítáme sílu.
F = m * a
F = 0,35 * 300
F = 105N

Příklad 2:
S jakým zrychlením se pohybuje soustava dvou těles spojených lankem vedoucím přes kladku? Těleso m1 má hmotnost 1kg, těleso m2 má hmotnost 2kg. Součinitel smykového tření mezi prvním a podložkou je 0,2. Třecí síly, které vznikají v kladce a hmotnost kladky jsou zanedbatelně malé a při výpočtu je neuvažujte.
1. Do obrázku vyznačíme síly, které působí na těleso.
• Na první těleso bude působit tíhová síla FG1 a tlaková síla, která bude působit od podložky opačným směrem se stejnou velikostí. Dále tam bude působit třecí sílaFT, která působí proti směru pohybu a síla tahová síla T, ta působí na lanko.
• Na druhé těleso působí tíhová síla FG2 a tahová síla T, která bude mít stejnou velikost jako u prvního tělesa.
2. Určíme výslednici sil pro každé těleso.
F1 = T – FT
F2 = TG2– T
 Protože jsou tělesa spojena lankem, budeme mít stejná zrychlení, která můžeme napsat pohybovou rovnici pro těleso, která vychází z 2.NPZ.
T – Ft = m1 * a
FG2– T = m2 * a
Pro sílu Ft bude platit:
Ft = f * FR = f * FG1 = f * m1 * g
Pro sílu FG2 bude platit:
FG2 = m2* G
Soustava rovnic tedy bude mít tvar:
T – f * m1 * g = m1* a
m2 * g – T = m2* a
A nyní můžeme ze soustavy vyjádřit zrychlení
a = g * (m2 – f * m1 / m1 + m2)
Po dosazení číselných hodnot dostaneme číselné zrychlení
a = 10 * (2 – 0,2 * 1 / 1 + 2) = 6m/s2"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou nákresy, schémata nebo tabulka o rozsahu cca 10 stran.
V práci chybí některé obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26365
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse