Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Mediální komunikace - otázky ke SZZk

Mediální komunikace - otázky ke SZZk

Kategorie: Komunikace, Žurnalistika a mediální vědy

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 25 vypracovaných otázek ke státním závěrečným zkouškám. Otázky se zabývají mediální komunikací, všímají si jejího vývoje i současného stavu. Charakterizují jednotlivé typy médií a jejich žánry. Podrobně se věnují filmu i novinám, srovnávají rozhlasové a televizní vysílání a zmiňují se o internetu. Rozepisují se také o vlivu médií, jejich schopnosti působit na diváky a zkreslovat informace.

Obsah

1.
Periodizace dějin lidstva z pohledu masové komunikace
1.1.
Součásti a mechanismy procesu masové komunikace
1.1.1.
Masová komunikace
1.2.
Součásti procesu masové komunikace:
1.2.1.
Mechanismy procesu masové komunikace
1.3.
Periodizace dějin lidstva z pohledu masové komunikace
2.
Specifika žurnalistické tvorby
2.1.
Tisk (print)
2.2.
Literárně – beletristické žánry
2.3.
Televize
2.4.
Rozhlas
2.5.
Dialogické formy rozhlasové publicistiky
2.6.
Internet
3.
Zpravodajské a publicistické žánry
3.1.
Zpravodajské žánry
3.2.
Publicistické žánry
4.
Tisková a internetová žurnalistika
4.1.
Internetová žurnalistika
4.2.
Žurnalistika a internet
4.3.
Zpráva s prioritou 3 či 4 – klasická zpráva
4.4.
Tisková žurnalistika
5.
Žánrová, programová a technologická specifika audiovizuální komunikace
5.1.
Film
5.2.
Televize
5.3.
Interaktivní média
5.4.
Žánr
5.5.
Rozdíly mezi audiovizuálními žánry uměleckými a publicistickými
5.6.
Televizní pásmo
5.7.
Montáž
5.8.
Koláž
5.9.
Hra
5.10.
Rozhlasové hry
5.11.
Non fiction
6.
Základy filmové řeči
6.1.
Filmová řeč
6.2.
Filmový zvuk
6.3.
Záběr
6.4.
Vazba záběru
6.5.
Střihová skladba
7.
Informace, její struktura a nosné médium
7.1.
Informace
7.2.
Komunikační kontext
7.3.
Realita, virtuální realita
8.
Role audiovizuálních médií
8.1.
Vytváření umělých a virtuálních kontextů
8.2.
Sociální a ekonomické podmínky vzniku TV a rozhlasu
8.3.
Diferenciace rozhlasu a TV
9.
Zpravodajské a publicistické žánry v elektronických médiích
9.1.
Reportáž
9.2.
Rozhovor
9.3.
Poznámka
9.4.
Komentář
9.5.
Redundance
9.6.
Glosa
9.7.
Medailon
9.8.
Kritika
9.9.
Fejeton
9.10.
Zpráva
9.11.
Pásmo
9.12.
Editoval
9.13.
Zpravodajské žánry
9.14.
Publicistické žánry
10.
Vliv nových technologií na současnou žurnalistiku
10.1.
Možnosti žurnalistických žánrů z hlediska využití v rozhlasu, TV
11.
Technologická a obsahová specifika digitální komunikace
11.1.
Způsoby připojení k internetu
11.2.
Internet jako pracovní nástroj
11.3.
Zdroj, prostředník přenosu informací
11.4.
Webová stránka jako efektivní komunikační nástroj
11.5.
Ekonomické aspekty internetového vydání
11.6.
Výhody internetu pro přenos informací
11.7.
Regulace internetu
12.
Specifika internetové žurnalistiky
12.1.
Elektronické noviny – vývoj
12.2.
Srovnání tisku a internetové žurnalistiky
12.3.
Interaktivní nástroje obohacující internetovou žurnalistiku
12.4.
Etika
12.5.
Specifické žánry
12.6.
Práce se čtenářem
13.
Historické postavení médií ve společnosti
13.1.
Vztah společnosti k jednotlivcům
13.2.
Vývojové trendy v komunikaci informací
14.
Periodizace vývoje tištěných médií ve světě i u nás
14.1.
Vývoj tisku ve světě
14.1.1.
Anglie
14.1.2.
Francie
14.1.3.
Amerika
14.1.4.
Český tisk
15.
Vznik a vývoj rozhlasu a televize
15.1.
Svět
15.2.
U nás
16.
Vznik, vývoj, hlavní rysy mediálních institucí
16.1.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
16.2.
Rada České televize
16.3.
Rada Českého rozhlasu
16.4.
Česká tisková kancelář
16.5.
Rada pro reklamu
17.
Mediální publikum
17.1.
Publikum jako trh
17.2.
Nové technologie – přínos
17.3.
Typy publika
17.4.
Typy publika a výzkumy
18.
Průzkumy veřejného mínění, metody
18.1.
Metody a jejich použitelnost
18.2.
Vypovídací hodnota
18.3.
Faktory, které ovlivňují validitu průzkumů
19.
Výsledky průzkumů a možnosti interpretace
19.1.
Při průzkumu se používá
19.2.
Data
19.3.
Grafy
19.4.
Interpretace a dezinterpretace výsledků v mediální praxi
20.
„Moc“ médií
20.1.
Média mohou
20.2.
Mediální mytologie
21.
Analýza mediálních obsahů
21.1.
Základní kritéria kvality objektivní a systematické metody
21.2.
Průběh analýzy
21.3.
Dělení obsahové analýzy
22.
Informace jako základní prvek mediální komunikace
22.1.
Informace
22.2.
Charakteristiky
22.3.
Cíle a účinky sdělení
22.4.
Komunikační techniky a technologie
22.5.
Rozdílné cesty informace k publiku
23.
Informace a dezinformace
23.1.
Informace
23.2.
Dezinformace
23.3.
Realita
23.4.
Virtuální realita
23.5.
Společenské instituce
23.6.
Příklad dezinformace
24.
Tisk, tzv. seriózní a bulvární
24.1.
Srovnání
24.2.
Rozdílné důvody vzniku
24.3.
Metody fungování
25.
Role rozhlasu a televize v modelování moderního světa
25.1.
Základní role
25.2.
Krize hodnot
25.3.
Mediální mytologie

Úryvek

"Součásti procesu masové komunikace:
1. Komunikátor – ten, kdo je původcem mediovaného sdělení a komu se zpravidla přisuzuje role iniciátora komunikačního chování. Můžeme též nazvat jako zdroj či vysílač.
2. Adresát – neboli příjemce mediovaného sdělení => osoba či osoby, jimž je sdělení určeno. Adresát je jedním ze základních prvků procesu kom. aktu. Vlastnosti adresáta a jeho postavení v komunikačním procesu se liší v závislosti na typu komunikace (interpersonální, intrapersonální, skupinové, masové). Podle Romana Jacobsna je adresát jedním z 6 základních prvků kom.aktu. Každé sdělení má v sobě komunikátorem zakódovaného modelového adresáta, kterého se snaží oslovit vybranými prostředky a který představuje soubor předpokládaných adresátů, kterým je mediální produkt určen. V rámci masové kom. je adresát pro mediální organizaci anonymní, ačkoliv o něm má organizace soustavu určitých představ opírajících se o zpětnou vazbu, marketingové průzkumy, výzkumy sledovanosti.
3. Komunikační kanál (médium) – je prostředí, které v rámci komunikační události umožňuje přenos sdělení (textu) od komunikátora k adresátovi. Hlavní kom. kanál je sluchový, příjemce však zároveň vnímá mimiku, gestikulaci, postoje těla…, které jsou analyzovány zrakem. V praxi med.kom. jde o to, aby kom. kanály byly schopny překonávat velké časové a prostorové vzdálenosti a aby byl přenos co nejdefektivnější.
4. Mediované sdělení – je sdělení přenášené od komunikátora k adresátovi prostřednictvím média (technického zařízení či materiálního nosiče). Vyznačuje se malou mírou adresnosti, omezenu zpětnou vazbou a možností šumu pramenícího z povahy kom.kanálu. Mediované sdělení je jádrem komunikace – pro účely definice a analýzy stojí samostatně jako nezávislá entita, je vnímáno jako něco oddělitelného od procesu komunikace. McQuail rozlišuje sdělení: a) sdělení, jak bylo vysláno b) sdělení, jak bylo přijato. Poukazuje tak na to, že mediované sdělení je produkováno v odlišném sociálním kontextu, než ve kterém je přijímáno a může být příjemcem dekódováno odlišně, než jak komunikátor zamýšlel. Masově mediovaná sdělení se snaží oslovit větší množství sociodemograficky odlišných adresátů.
5. Kód – je systematická organizace znaků, jejich významů a vztahů mezi nimi sloužící k přenosu sdělení mezi komunikátorem a adresátem. Pomocí kódů jsou komunikátorem zakódovány do sdělení významy a jeho prostřednictvím si adresát ze sdělení význam dekóduje. Pro porozumění sdělení je nezbytné, aby adresáti znali pravidla a konvence kódů. Mezi nejkomplexnější kódy patří přirozený jazyk. Např. Graeme Burton a Jan Jirák dělí kódy na a) primární a b) sekundární. Primární jsou v daném společenství univerzální (např. jazyk), sekundární jsou typickým druhotným užitím primárních kódů. Schopnost pracovat s určitými kódy se vztahuje k sociální pozici jednotlivce z hlediska soc. třídy, národnosti, vzdělání, povolání,…Některé kódy jsou více rozšířené a přístupné.
6. Zpětná vazba – mezi masovými komunikátory a příjemci dochází k různým druhům interakce – některé z nich jsou plánované a řízené, jiné jsou spontánní. Existují 3 hlavní druhy zpětné vazby:
a) zpětná vazba vyvolaná médii – média se snaží poznat své publikum. Chování publika je trvale monitorováno kvantitativními (měření sledovanosti) i kvalitativními (hodnocení programů či obsahu) průzkumy.
b) odezva ve jménu publika – se vzrůstajícím vlivem médií se rozvinul i značný počet velmi aktivních skupin, které si osobují právo hovořit za publikum ve snaze ochraňovat je před sebou samým nebo před etickými aktivitami médií. Takové skupiny se často zabývají rodinou, dětmi, morálkou,…
c) spontánní zpětná vazba – individuální stížnosti, pochvaly či dotazy prostřednictvím dopisu, faxu, telefonu. Je nejasné, jak cenná či užitečná může taková odezva být. Za nejvýznamnější ji můžeme považovat v lokálních médií nebo menších médiích. Pro velká komerční média má taková odezva pochybnou hodnotu."

Poznámka

Část práce je psaná formou odrážek. Obsahuje 4 tabulky, rozsah čistého textu je cca 66 stran. Rozsah jednotlivých otázek je 1 - 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21473
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse