Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření ionizačního záření - Protokol z laboratorních cvičení elektrotechniky

Měření ionizačního záření - Protokol z laboratorních cvičení elektrotechniky


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení elektrotechnikyna téma: Měření ionizačního záření.

Obsah

1.
Úkol měření
2.
Teoretický rozbor
3.
Postup měření
4.
Závěr

Úryvek

"www.CHEMGYM.cz
ZABREH n. Odrou
Z P R Á V A O M Ě Ř E N Í (Z O M)
Z ELEKTROTECHNIKY A AUTOMATIZACE
Stvrzuji, že jsem ZOM vypracoval zcela sám.
Podpis žáka:

Třída: Skupina:
Jméno:
Č. úlohy: Název úlohy:

…..Demo 1…. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Měření ionizačního záření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Číslo úlohy:
Případná sdělení žáka: - Podpis zákonného zástupce/sponzora
a jeho ev. sdělení:

Mereno s kym: -
Použité přístroje (název, typ, vyrobni nebo evidencni cislo, stitkove udaje, trida presnosti, k čemu použit):

1. indikátor radioaktivního záření
+ školní zdorj záření (radionuklid 9038 Sr a 24195 Am)
2. čítač impulzů
+ absorpční destičky (ocel, Al, Cu, Pb)
3. osobní filmový dozimetr (rozsah 30 – 700 keV)

Úkol měření: Pomocí výše zmín+ěných přístrojů a pmůcek změřte proud ionizačního záření a výsledky zapište do tabulky.

Teoretický rozbor: raioaktivn záření mohou být přírodního charakteru (vyzřováné horninami apod.) nebo průmyslového charakteru (vojentsví – atomová bomba, medicína – RTG, jaderná energetika, ponorky a ledoborce na atomový pohon apod.)
Složky tohoto záření:
Záření α – nejslabší záření, pohcuje jej i několik cm vzduchu,
Záření β – silnější, zadrží jej přibližně 2 cm Al. Toto záření je proud elektronů.
Záření γ – nejprůraznější záření, zadrží jej asi 2 cm Pb. Toto záření je elektromagnetické.

Záření β a γ meříme indikátorem RA záření, který obsahuje tzv. Rieger-Müllerovu trubici s plynovou náplní, v této vznikají ionty (vodiče) letící k elektrodám. Tento proud se tedy zesílí a projeví se pípnutím, bliknutím LED diody a impulzem na výstupu. Záření α je potlačeno.
Podobně se projeví i záření γ, ale impulz vzniká díky „comptonovu jevu“, kdy částice narazí do kovového pláště, ztratí část své energie, kterou kov využije na uvolnění elektronu do trbuice.
Dále tato záření můžeme měřit i čítačem impulzů, který obsahuje stopky na 10 – 100 s a displej, který ukáže počet naměřených impulzů.

Postup měření: Na indikátor RA záření jsme zaměřili skolní zdroj záření (s radionuklidem 9038 Sr a 24195 Am) ve vzádlenosti 17 cm a poté do poloviční vzdálenosti, a to bez desek a s deskou. Výsledky jsem zapsali do tabulky.

Tabulka naměřených hodnot:

Podmínky Počet impulzů
β γ
Vzdálenost 17 cm 58 30
Vzádlenost 8,5 cm 149 66
+ Pb deska 38 23
+ ocel. Deska - 55
+ Cu deska - 37
+ Al deska - 88

Závěr: Díky naměřeným hodnotám jsem zjistili že výsledky měření odpovídají skutečnosti.

Datum mereni:
Termín odevzdání:
Poznámky učitele:Datum odevzdání:
Známka:

Podpis učitele:
Kolonky nadepsané kurzívou (šedá pole - poslední řádek) vyplní vyučující! v 2008-12-19"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54d4adb51f8f1.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_z_eletrotechniky_a_automatizace.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse