Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Měření momentu setrvačnosti z pohybové rovnice

Měření momentu setrvačnosti z pohybové rovnice


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Jedná so o protokol z laboratorního měření, kde bylo úkolem změřit moment setrvačnosti setrvačníku. Naleznete zde všechny nezbytné formální prvky i výpočet chyby a samotného momentu setrvačnosti.

Obsah

1.
Zadání
2.
Úvod do problematiky
3.
Rozbor
4.
Návrh měření
5.
Použité přístroje
6.
Podmínky v laboratoři
7.
Seznam symbolů a označení
8.
Naměřené hodnoty
9.
Výpočet nejistoty
10.
Výpočet momentu setrvačnosti
11.
Závěr

Úryvek

"A) PROJEKT EXPERIMENTU
1) ZADÁNÍ PROBLÉMU

Stanovte moment setrvačnosti tělesa otáčivého kolem pevné, vodorovné osy.
2) ÚVOD DO PROBLEMATIKY MĚŘENÉ VELIČINY

Moment setrvačnosti J je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa při otáčivém pohybu. Její velikost závisí na rozložení hmoty v tělese vzhledem k ose otáčení. Části tělesa s větší hmotností a umístěné dál od osy otáčení mají větší moment setrvačnosti. Jednotka momentu setrvačnosti je kg*m2
3) TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU

Pokud je rozložení hmoty v tělese spojité, je J:

(1)
Jestliže těleso nemá pravidelný tvar a konstantní hustotu, je výpočet momentu setrvačnosti prakticky nemožný a je třeba ho zjistit měřením.
Vektorový součet momentů všech sil působících na tuhé těleso otáčivé kolem pevné osy je výsledný moment sil , který tělesu uděluje úhlové zrychlení , což matematicky zapisujeme takto:
(2)

V (2) mají všechny vektory směr osy rotace, která je pevná. Vzhledem k tomu lze psát (2) ve skalárním tvaru:
(3)Ze známých momentů a úhlových zrychlení můžeme spočítat moment setrvačnosti. Setrvačník tvaru kruhové desky se otáčí na hřídeli poloměru R. Na závaží hmotnosti m působí tíhové pole Země silou FG a vlákno silou FN."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a vzorce o rozsahu cca 3 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x559d19dd7892c.zip (94 kB)
Nezabalený formát:
Protokol_2.doc (453 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse