Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Měření tíhového zrychlení z doby kmitu matematického kyvadla

Měření tíhového zrychlení z doby kmitu matematického kyvadla


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Jedná se o protokol z laboratorního měření z fyziky. Naleznete zde všechny nezbytné formálnosti, které musí protokol obsahovat a také výpočet nejistoty a samotného tíhového zrychlení.

Obsah

1.
Zadání
2.
Teoretický rozbor
3.
Návrh měření
4.
Použité přístroje a měřifdla
5.
Podmínky v llaboratoři
6.
Seznam symbolů a označení
7.
Naměřené hodnoty
8.
Výpočet chyby
9.
Výpočet tíhového zrychlení
10.
Závěr

Úryvek

"1) ZADÁNÍ PROBLÉMU

Ověřte vztah mezi periodou kmitavého pohybu kuličky na vlákně a délkou závěsu. Z tohoto vztahu pak vypočtěte tíhové zrychlení g.

2) TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU

Matematické kyvadlo je hmotný bod o hmotnosti m, který je upevněn na nehmotném závěsu délky l a pohybuje se účinkem tíhové síly. Závěs je upevněn v pevném bodě O. Vzdálenost hmotného bodu od bodu upevnění závěsu l je délka matematického kyvadla. Hmotný bod se pohybuje po kruhové trajektorii ve vertikální rovině. Pro periodu kmitání takového kyvadla pak při malé amplitudě kmitů (cca do 5° úhlové výchylky) platí:
. (1)
Prakticky lze tento model s dobrou přesností realizovat pomocí malé kovové koule na vlasci, který má vzhledem ke kouli zanedbatelnou hmotnost. Zanedbáme-li odpor prostředí (vzduchu), malou odchylku v momentu setrvačnosti způsobenou deformací vlákna a chápeme-li délku kyvadla jako vzdálenost od bodu O do středu koule, můžeme vycházet při výpočtu tíhového zrychlení ze vztahu (1), který si upravme do tvaru
, (2)
kde l1 je vzdálenost bodu O a bodu koule nejméně vzdáleného od bodu O, D je průměr koule."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a vzorce o rozsahu cca 2,5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x559d1af056e3f.zip (65 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_tihoveho_zrychleni.doc (311 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse