Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mezinárodní říční přeprava

Mezinárodní říční přeprava


Kategorie: Logistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Praha 10 – Strašnice

Charakteristika: Seminární práce na téma mezinárodní říční přeprava, hodí se pro předměty jako logistika či mezinárodní obchod. Rozebírá nejen fakta o mezinárodní říční přepravě, právní regulace, mezinárodní smlouvy, ale i evropské právo a recenzi knihy.

Obsah

1.
Úvod 3
2.
Fakta o mezinárodní říční přepravě 3
3.
Právní regulace – obecně 4
4.
Vnitrostátní regulace 5
5.
Úprava v mezinárodním právu veřejném 5
5.1
Mezinárodní smlouvy mnohostranné 6
5.2
Mezinárodní smlouvy dvoustranné 7
6.
Evropské právo 7
7.
Recenze knihy 8
8.
Závěr 9
9.
Použité zdroje 11

Úryvek

"Z oblasti mezinárodní přepravy nebo logistiky jsem si pro svoji seminární práci zvolila téma mezinárodní říční dopravy. Pro zpracování této práce jsem si jako stěžejní zdroj zvolila knihu od autora Bohumila Poláčka, která se nazývá „Mezinárodní říční doprava.“
Uvedená kniha se zaměřuje zejména na právní aspekty mezinárodní říční přepravy, a to jak na úrovni vnitrostátní a evropské, tak na úrovni mezinárodní. Knihu jsem si vybrala zejména proto, že byla vydána v nedávné době, tedy v roce 2012 a domnívám se proto, že téma mezinárodní říční přepravy nebylo doposud podle této knihy zpracováváno příliš často, čímž by moje seminární práce mohla být poměrně zajímavá.
V této seminární práci se tedy zaměřím nejprve na říční přepravu z hlediska faktografického, dále se zaměřím na jednotlivé oblasti právní úpravy mezinárodní přepravy a závěrem této seminární práce bude zařazena kapitola, která bude krátkou recenzí výše uvedené knihy.
2. Fakta o mezinárodní říční přepravě
Z historického hlediska je říční přeprava stará již přes tři tisíce let. Z pohledu mezinárodní přepravy a mezinárodního obchodu ovšem získala svůj význam až od 16. století. Zásadním zlomem v lodní přepravě po řekách byl vynález parního stroje, ke kterému došlo v 19. století, kdy začaly být pro říční přepravu využívány parníky. Z výše uvedeného je zřejmé, že říční přeprava je jedním z nejstarších typů přepravy, přičemž zároveň jeden z nejméně zatěžujících životní prostředí.
Státy až na výjimky obecně nikdy neuznávaly zásady svobodné plavby, což ve svém důsledku muselo vést k uzavírání mezinárodních smluv o mezinárodní říční dopravě, neboť celá řada řek protéká více státy, přičemž každý stát považoval úsek řeky na svém území za součást svého státního území, který byl podroben jeho státní suverenitě.
Ačkoli se pod vlivem teorie začaly řeky rozlišovat na řeky národní a mezinárodní, státy se mu právě z výše uvedeného důvodu spíše vyhýbaly. Národní řeky jsou přitom takové, které jsou určeny jen pro národní lodě s národní vlajkou, protékají územím jednoho státu a není na nich zaveden mezinárodně-právní režim plavby. Příkladem národní řeky v české republice je Vltava.
Mezinárodní řekou je taková řeka, po níž může plout libovolná loď pod jakoukoli vlajkou, tedy pod vlajkou kteréhokoli státu. Do této kategorie řadíme všechny splavné řeky, na kterých byl zaveden mezinárodně-právní režim plavby a protékají územím více než jednoho státu, jako příklad lze uvést řeku Rýn. Na mezinárodních řekách je možné vybírat určité poplatky za plavbu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545754b682a6d.zip (61 kB)
Nezabalený formát:
Mezinarodni_ricni_doprava.doc (122 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse