Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mitóza - slovensky

Mitóza - slovensky


Kategorie: Biologie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně seznamuje s mitózou, tedy dělením buněk. Charakterizuje obecně buňkový cyklus. Popisuje jednotlivé fáze dělení, zejména profázi, metafázi, anafázi a telofázi. V závěru vysvětluje cytokinezi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Bunkový cyklus - popis
3.
Mitóza
3.1.
Profáza
3.2.
Metafáza
3.3.
Anafáza
3.4.
Telofáza
4.
Cytokinéza
5.
Závěr

Úryvek

"V metafáze sa chromozómy zoskupujú do ekvatoriálnej roviny (rovníkovej), to sa predpokladá ako začiatok metafázy. V mieste centroméry sa chromozómy napájajú na vlákna vretena. Fibrily vretena, ktoré preklenujú bez prerušenia vzdialenosť od jedného pólu k druhému sa nazývajú kontinuálne vlákna, tie ktoré sa sú napojené na chromozóm sú chromozómové vlákna. A poznáme aj interzonové vlákna a astrové vlákna. Dokončovanie vzniku deliaceho vretienka. Nastane rozdelenie centroméry, ktorá spájala obidve chromatidy, z každého chromozómu vznikajú dva sesterské chromozómy. K rozdeleniu dochádza u všetkých chromozómov naraz. V metafáze je najlepšia príležitosť na identifikáciu chromozómov a počítanie chromozómov.
V anafáze nastáva migrácia chromozómov tak, že sesterské chromozómy sa od seba vždy separujú, tak nové bunky majú rovnaký, úplný súbor chromozómov. Anafáza trvá len niekoľko minút. Táto fáza trvá pri ľudských bunkách asi 3 – 15 minút. Chromozómy, ktoré putujú k pólom bunky nadobúdajú tvar písmena V, ale centroméra sa nachádza na apikálnom konci mieriacom k polu.
V telofáze sa utvorí obvyklá štruktúra interfázoveho jadra. Chromozómy sa dešpiralizujú, hydratujú, stávajú sa menej farbiteľnými, takže sú väčšinou neviditeľné, alebo viditeľné veľmi málo. Je to v podstate dosť dlhý proces približne ako profáza. Okolo každej sady chromozómov sa tvorí jadrový obal. Pre ukončenie mitózy nám ostáva už len cytokinéza (rozdelenie bunkovej cytoplazmy).
Cytokinéza je proces , kde sa cytoplazma rozdelí na dve časti a vzniknú dve dcérske bunky. Dá sa povedať, že cytokinéza začína už v anafáze, kedy sa vytvorí deliaca brázda na povrchu bunky, ktorá ja kolmá k pozdĺžnej osi mitotického vretienka, čo nám vlastne zabezpečuje rovnomerné rozdelenie bunky na polovice so svojou sadou chromozómov. V mitóze sa deje aj duplikácia a rozdelenie membránových štruktúr, cytoskeletu, organel... Pri cytokinéze zohráva dôležitú úlohu kontraktilný prstenec, ktorý vlastne vykoná cytokinézu a následne po nej zanikne.
Vlastnosťou každej bunky je genetický daná schopnosť pravidelného delenia. O tom či sa bunka skutočne rozdelí rozhodne súbor vonkajších podmienok. Bunka sa v normálnych podmienkach delí pravidelným rytmom. Celá príprava na delenie buniek sa skladá z mnohých čiastkových procesov, ktoré sú na sebe viac-menej závislé. Syntetizujú sa bielkoviny, zdvojuje sa DNA, príprava energie ATP... Ak tieto procesy prebiehajú nerušene vedie to k deleniu. Teda začatie mitózy je určované stavom celého metabolického procesu bunky."

Poznámka

Seminární práce z Biologie - Trnavská Univerzita v Trnave, Fakulta Zdravotníctva a Sociálnej Práce, Odbor Verejné Zdravotníctvo.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a110e82d1c16.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Mitoza.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse