Seminarky.cz > Životopisy > > > Mohamed (Mohammed) - životopis

Mohamed (Mohammed) - životopis


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o velmi stručné představení života arabského náboženského myslitele a zároveň zakladatele Islámu, Mohameda.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dětství a dospívání
3.
Dospělost a putování
4.
Islám

Úryvek

" Když Muhammad dospěl, stal se obchodníkem a vstoupil do služeb bohaté vdovy Chadídži, se kterou se později oženil. Míval ve zvyku strávit jeden měsíc v roce na hoře Hirá nedaleko Mekky. Zde se mu ve věku asi čtyřiceti let dostalo prvního zjevení od Boha. Tato zjevení pokračovala a zdůrazňovala Boží dobrotu a sílu, obsahovala výzvu, aby člověk byl vděčný, bohabojný a velkorysý a aby se obracel k Bohu, chce-li obstát před jeho soudem. Asi roku 610 se pod vlivem zjevení prohlásil za proroka jediného Boha, Alláha, a začal hlásat nové náboženství - islám. Nejprve mu uvěřila malá skupina lidí, většinou Muhammadových příbuzných. Když poznal, že jeho učení nebude přijato obyvateli Mekky, kteří v islámu spatřovali ohrožení své moci a blahobytu, navázal styk s oázou Jathrib (později na jeho počest přejmenovanou na Madínat an-Nabí, nyní Medína), kam odešel se svými věrnými (muslimy ) v září roku 622. Toto vystěhování bylo nazváno hidžra a stalo se počátkem muslimského letopočtu. Od té doby byl Muhammad vlastně vladařem, ale sám se nazýval Prorok (arabsky nábí ) nebo Posel Boží (arabsky rasúl Alláh ). Po neshodě s medínskými židy začal formovat islám jako čistě arabské náboženství."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: hum_zivx0007.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Mohamed.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse