Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Monetárna politika ECB

Monetárna politika ECB


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminárna práca Monetárna politika ECB má poukázať na stratégiu, nástroje a funkcie menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) a jej fungovanie ako inštitútu v rámci Európskej únie (skratka EÚ). Hlavným cieľom je vysvetliť nástroje monetárnej politiky v rámci tejto inštitúcie. Prvá kapitola sa zaoberá Hospodárskou menovou úniou a jej inštitúciami. Samostatnú časť tvorí vnútroorganizačné členenie ECB, úlohy orgánov, ktoré plnia v rámci tejto inštitúcie. V ďalšej kapitole sa podrobne rozoberajú nástroje monetárnej politiky ECB a ich uplatňovanie v praxi, v tretej kapitole je uvedený vzťah ECB a Národnej banky Slovenska (NBS), ich vzájomná spolupráca a koordinácia nástrojov používaných v monetárnej politike.

Obsah

Obsah
Úvod.
1.
Hospodárska a menová únia a jej inštitucionálne usporiadanie
1.1
Maastrichtské kritériá
1.2
ECB
2.
Menová politika ECB
2.1
Nástroje monetárnej politiky ECB a ich charakteristika
3.
Spolupráca ECB a NBS
4.
Záver
Použitá literatúra

Úryvek

"Európska rada, ktorá je zložená z hlavných predstaviteľov jednotlivých členských štátov a vlád, potvrdila v júni 1988 cieľ postupného vytvorenia Hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a poverila preskúmaním a navrhnutím konkrétnych krokov pre spustenie tejto únie, výbor vedený vtedajším prezidentom Európskej komisie Jacquom Delorsom,. Výbor navrhoval tri samostatné etapy na dosiahnutie HMÚ:
a) liberalizácia kapitálových pohybov v rámci EÚ a zblíženie menovej politiky jednotlivých štátov;
b) vytvorenie autority na kontrolu jednotlivých menových pohybov a zavedenie opatrení na postupné zbližovanie jednotlivých národných mien;
c) neodvolateľná fixácia výmenných kurzov medzi menami zúčastnených štátov a prenesenie vykonávania menovej politiky na úroveň Európskej únie.
V rámci HMÚ Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) zahŕňa ECB a národné centrálne banky členských štátov. Hlavným cieľom je udržiavať cenovú stabilitu.
Národné centrálne banky členských štátov, ktoré nezaviedli spoločnú menu euro, majú v rámci ESCB zvláštny status, môžu pokračovať v uskutočňovaní vlastnej národnej politiky a z tohto dôvodu sa nezúčastňujú rozhodovacieho procesu, týkajúceho sa jednotnej menovej politiky pre eurozónu, ani žiadnych zodpovedajúcich rozhodnutí.
ESCB riadia orgány Európskej centrálnej banky s rozhodovacími právomocami. ESCB vznikol v súlade s Maastrichtskou zmluvou, Štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ECB). Tvorí ho Európska centrálna banka a národné centrálne banky všetkých členských štátov Európskej únie.
Eurosystém pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk členských štátov EÚ, ktoré prijali euro, ako svoju domácu menu. Eurosystém plní štyri dôležité úlohy. Prvou z nich je uskutočňovanie menovej politiky stanovenej Radou guvernérov ECB, napr. rozhodnutia o kľúčových úrokových sadzbách ECB. Druhou a treťou úlohou Eurosystému je vykonávať devízové operácie a držať a spravovať oficiálne rezervy krajín Eurozóny. Národné centrálne banky sa podieľajú na správe devízových rezerv ECB ako sprostredkovateľa, pričom konajú v súlade s pravidlami správy portfólií, ktoré stanovila ECB. Štvrtou základnou úlohou Eurosystému je podporovať plynulé fungovanie platobných systémov. Eurosystém sa okrem toho podieľa aj na finančnom dohľade: v rámci svojej pôsobnosti poskytuje konzultácie zákonodarným orgánom a zostavuje menovú a finančnú štatistiku.


1.1 Maastrichtské kritériá

Maastrichtské kritéria (známe tiež ako konvergenčné kritéria) sú kritéria pre členské štáty Európskej únie pre vstup do Európskej hospodárskej a menovej únie (EMU) a pre zavedenie spoločnej meny euro."

Poznámka

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b6d83446703.zip (31 kB)
Nezabalený formát:
Monetarni_politika_ECB.doc (104 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse