Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Moravský Beroun

Moravský Beroun


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce pojednává o historii Moravského Berouna. Obsahuje rozhovory s pamětníky, především rodinní členové autora.

Obsah

1.
1, Úvod
2, Stručná historie města
3, Historické pamětihodnosti
4, Symbolika znaku města
5, Hospodářská situace
6, Struktura obyvatelstva
7, Vzpomínky pamětníků
8, Závěr
9, Literatura a další zdroje

Úryvek

"Moravský Beroun (do roku 1945 Bärn) je zmiňován poprvé v listině zakladatele moravské šternberské větve, Štěpána ze Šternberka, z roku 1339, a to již jako vrchnostenské město. Vzniklo zřejmě již v polovině 13. století na místě hornické osady a patřilo odjakživa k území Šternberků. V roce 1397 odkázal Petr ze Šternberka panstvívýznamnému moravskému šlechtici panu Petru z Kravař a Plumlova. Již v té době se na vyvýšenině nad městem (zvaný Křížový vrch) nacházel Malý hrad. Ten byl dobyt a vypleněn zřejmě v letech 1427 – 1430 při velké husitské ofenzivě na Moravě a od té dobyjiž jen chátral. Když v roce 1466 zemřel poslední mužský potomek rodu Kravařů – Jiří z Kravař a Strážnice, Moravský Beroun připadl jeho zeti Janu Berkovi z Dubé.Jeden z jeho potomků, moravský zemský hejtman, Ladislav Berka z Dubé vydal „osvobozující list“ pro svobodný dvůrBärn. Za působení dalších majitelů panství, Münsterbergů, kteří se přikláněli k protestanství, nastal nový příliv obyvatel z německého území. Ve městě v tomto období působili proto pouze protestantští duchovní. Mezi lety 1607 – 1610 nechal kníže Karel z Münsterbergu vystavět luteránský kostel Nejsvětější trojice. Po skončenítřicetileté války dochází stejně jako na celém šternberském panství ke katolizaci, také kostel byl při opravě v roce 1672 znovu zasvěcen na současné katolické Nanebevzetí PannyMarie . Posledními vlastníky panství byla od roku 1695knížata z Lichtensteinu. Významným dnem pro město se stal 27. červen 1758, kdy zde přenocoval při svém tažení proti pruskému vojsku generál Ernst Gideon von Laudon. Nedaleko od Moravského Berouna byla v následujících dnech svedena pro rakouskou monarchii vítězná bitva u Domašova.V roce 1848 došlo ke zrušení poddanství a posílení práv měšťanstva.

3,

Nejvýznamnější dominantu městatvoříjiž zmíněný renesanční římskokatolický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Mezi jeho nejstarší částipatří zvon na věži z roku 1584, grotta s Kristem v getsemanské zahradě z roku 1750 a varhany, podle některých zdrojů nejstarší na území Moravy. V blízkosti kostela je budova fary z 16. století, která byla roku 2006 prohlášena kulturní památkou.
Přímo na náměstí stojí socha Panny Marie Imaculaty z roku 1760. Tento ikonografický typ Panny Marie, stojící nohou na hadovi, byl běžný pro baroko jako ukončení morových sloupů. Na náměstí jsou i budova radnice ze 17. století a rodný dům profesora C. Hanela, učitele Jakuba Jana Ryby.
V blízkosti Křížového vrchu, na místě dřívější křesťanské svatyně z dob vzniku města, se nachází kostel Povýšení svatého Kříže, postavený podle plánů fulneckého stavitele Mikuláše Thalherrav roce 1754. Do stavby byl zakomponován gotický fragment. Nedaleko kostela můžeme vidět i rozvaliny zmíněného hradu, vypáleného husity.
V místní části Nové Valteřice stojí lovecký zámeček, technická památka zakoupena Lichtensteiny na světové výstavě v Paříži roku 1848.

4,

Jednou z nejzákladnějších výsad středověkých měst a městeček bylo právo používat vlastní pečeť, která většinou obsahovala část erbu feudální vrchnosti, symboly reprezentující obvyklé povolání obyvatel a znamení odrážející část názvu města. Všechny atributy byly splněny i u pečetí a později i u městského znaku Moravského Berouna. Příslušnost k pánům ze Šternberka symbolizuje osmicípá hvězda, hlavní hospodářskou činnost – hornictví a hutnictví – kladivo a kleště a pod nimi figurka medvěda (německy der Bär). Přestože ještě před koncem 14. století Šternberkové přestali být majiteli panství, atributy znaku zůstaly v mírně výtvarně pozměněné formě stejné do dnešní doby.


Nejstarší pečeťměsta z roku 1491"

Poznámka

Gymnázium Šternberk, Práce obsahuje obrázky o rozsahu jedné strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x532e9d68a86d4.zip (1471 kB)
Nezabalený formát:
Moravsky_Beroun.doc (1519 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse