Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Morfologie - výčet slovních druhů

Morfologie - výčet slovních druhů


Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně charakterizuje obě skupiny slov (ohebná a neohebná), poté se věnuje popisu jednotlivých slovní druhů a mluvnických katergorií, které se u nich určují.

Obsah

1.
Ohebná Slova
2.
Neohebná Slova
3.
Substantiva
4.
Adjektiva
5.
Pronomina
6.
Numeralia
7.
Verba
8.
Adverbia
9.
Prepozice
10.
Konjunkce
11.
Partikule
12.
Interjekce

Úryvek

"1) Substantiva – ohebná slova, názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů
- konkrétní – označují hmotné, hmatatelné jevy, osoby, zvířata, věci
- abstraktní – pojmy nehmotné (upřímnost, přátelství, pokora)
- určujeme mluvnické kategorie:
a) rod (genus) – trojí – masculinum, femininum, neutrum
b) číslo – singulár, plurál, duál zvláštností čj – pomnožná (1 věc, tvar množného čísla), hromadná a látková– překrucují číslo
c) pád – nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokál, instrumentál

2) Adjektiva – ohebná slova, vyjadřují vlastnosti substantiv
- tvrdá – 3 rody – 3 různé koncovky
- měkká – 3 rody – 1 koncovka
- stejné mluvnické kategorie jako u substantiv

3) Pronomina – ohebná slova, zastupují substantiva a adjektiva
- malý rozsah významu
- stejné mluvnické kategorie jako u substantiv
- 7 kategorií:
a) osobní (já, ty, on, …)
b) přivlastňovací (můj, tvůj, …)
c) ukazovací (ten, tento, tato, …)
d) tázací (kdo, co, jaký, který, čí, ot. Kdo to přišel? Co se stalo?)
e) vztažná (kdo, co, jaký, který, čí, jenž), vztahují v souvětí k sobě věty
f) neurčitá (někdo, něco, …)
g) záporná (nikdo, nic, …)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x464b0bcd3a6af.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Morfologie.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse