Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Motivace a její složky

Motivace a její složky


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce se zaměřuje na motivace a její složky. Práce popisuje potřeby, pudy, motivace, stimulace a uspokojení.

Obsah

1.
Definice základních pojmů
2.
Základní teorie motivace
3.
Vědomá a nevědomá motivace
4.
Uspokojení
5.
Motivování osob
6.
Dosavadní výzkumy
7.
Výzkumné otázky
8.
Závěr

Úryvek

"Benesch, H. Encyklopedický atlas psychologie. Praha: NLN 2001, ISBN 80-7106-317-7
Homola, M. Motivace lidského chování. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977
Nakonečný, M. Motivace lidského chování. Praha:Academia 1996 ISBN 80-200-0592-7
Pavlas, I. Výkonová motivace a interpersonální potřeby. Ostrava:PdF OU 2011,
ISBN 978-80-7464-021-6
Plamínek, J. Tajemství motivace, Praha 2007, ISBN 978-80-247-1991-7


Klíčová slova:
potřeby, pudy, motivace, stimulace, uspokojení


Cílem této seminární práce je přiblížit principy motivace a její rozdělení. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy a teorie významných autorů. Dále jsou zde uvedeny také příklady zajímavých výzkumů a rozdělení motivace. Seznámíme se s názory významných psychologů a autorů vybraných knih. Toto téma je důležitou součástí pedagogiky, jelikož motivace je, jak se dále dočteme, prvotní pohnutkou, tedy motivem.
1 Definice základních pojmů
1.1 Motivace
•Motivaci člověka chápeme jako hypotetický proces, jehož podstatným znakem je zaměřování a energetizace chování. Uvádí konkrétní zaměření na daný objekt. Termín motivace je odvozen z latinského slova ,,moveo“, které znamená hýbat se.
Smyslem motivace je nenásilné vytvoření pozitivního přístupu k nějakému výkonu či typu chování. Slovem motivace se obvykle označuje jak proces, tak jeho výsledek, tedy skutečnost, že se něco děje. Vyvoláváme-li ochotu udělat něco pomocí motivace, je to na základě vnitřní pohnutky, tedy motivu, který je prvotním impulsem.
•Jako příklad motivace můžeme uvést vzdělávání, pochvalu, radost z vykonané práce
Pavlas, I. 2011, s. 3
Plamínek, J. 2007, s. 14
Nakonečný, M. 1996, s. 12
1.2 Stimulace
•Stimulace je chápána jako vliv vnějších podnětů na nervy a orgány těla. Dá se vysvětlit na jednoduchém příkladu. Dokud vyplácíme odměnu dané osobě, můžeme očekávat, že práce bude probíhat. V okamžiku, kdy přestaneme tyto vnější stimuly poskytovat, práce se zřejmě zastaví.
•Jako příklad stimulace můžeme uvést mzdu, bonusy, odměny za výkon, sociální výhody
Plamínek, J. 2007, s. 15

1.3 Zdroje motivace
Pro každého jedince je charakteristický relativně stálý soubor motivů, který je označován jako motivační systém osobnosti. Jednotlivé motivy v něm nemají stejnou váhu, některé z nich vystupují do popředí právě díky vztahu k osobnosti. Motivační systém se vytváří během života jedince. Není stálý, mění se a ovlivňuje psychické procesy osobnosti. V utváření našich motivů hraje značnou roli okolí, především sociální."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b555871f384.zip (56 kB)
Nezabalený formát:
Princip_motivace_a_jeji_slozky.doc (126 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse