Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Myšlení – psychické procesy a právně aplikační praxe

Myšlení – psychické procesy a právně aplikační praxe


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou souvislého textu nejprve definuje myšlení. Poté objasňuje na příkladu vztah představy a pojmu. Popisuje také, které myšlenkové operace a jakým způsobem, se uplatňují během deliktního řízení. Závěr je věnován zobecnění vztahů mezi myšlenkovými operacemi a zavedení pojmu vratné myšlenkové operace.

Obsah

1.
Myšlení
2.
Vztah představy a pojmu
3.
Myšlenkové procesy v deliktním řízení
4.
Obecné vztahy myšlenkových operací a myšlenkové operace vratné

Úryvek

“ PŘEDSTAVA A POJEM
K pochopení toho, co je myšlení, je důležité ujasnit si vztah mezi představou a pojmem. Pro tuto práci jsem zvolil následující příklad: Ve slově delikt si mnozí představí porušení některé kogentní právní normy, řekněme, že v oblasti celní problematiky to může být celní delikt, v oblasti daňové správy jde o daňový delikt. Pokud se budeme zabývat celní problematikou, tak například pod slovním spojením celní delikt si lze představit nezákonný dovoz zboží, nedodržení podmínek stanovených pro určité zboží, porušení celní závěry, neuposlechnutí výzvy celního orgánu a další. Naproti tomu je v § 298 zákona 13/1993 Sb. Celní zákon v platném znění stanoveno: „Celního deliktu se dopustí právnická osoba, která porušila nebo ohrozila zájem společnosti způsobem uvedeným v zákoně“. Touto větou je vyjádřen pojem celní delikt. Vyjadřuje to, co je všem celním deliktům společné a co je pro ně obecné. Je to pro celní delikty podstatnou vlastností. Vystižení těchto obecných a podstatných znaků nazýváme p o j e m. Tyto pojmy a představy jsou navzájem propojeny a důležité je mezi sebou rozlišovat a umět se mezi nimi pohybovat."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x472f6bad7f8a0.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Mysleni_pravne_apl_praxe.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse