Mzdy


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně v heslech zabývá tím co jsou mzdy, jaké jsou jejich zákonné úpravy, jak se vypočítává superhrubá, hrubá, čistá mzda, daně a daňové zálohy. Popisuje také účtování mezd, jejich evidenci, zdravotní a sociální pojištění a další pohledávky a závazky zaměstnavatele vůči zaměstnanci.

Obsah

1.
Mzdy – definice, legislativa
2.
Výpočet superhrubé mzdy
3.
Výpočet daně
4.
Záloha na daň z příjmů
5.
Výpočet čisté mzdy
6.
Účtování mezd
7.
Zdravotní a sociální pojištění, které hradí zaměstnavatel
8.
Pohledávky vůči zaměstnancům
9.
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
10.
Mzdová evidence

Úryvek

“ Výpočet čisté mzdy
Hrubá mzda
- Zdravotní pojištění 4,5% z HM
- Sociální pojištění 6,5% z HM (8% z HM v roce 2008)
- Daň
= Čistá mzda
- Srážky ze mzdy
= Částka k výplatě
Účtování mezd
 mzdy musí být zúčtovány v tom období, ve kterém byla práce vykonána, nebo za které přísluší zam-cům odměna
 mzda je nákladem podniku a pro evidenci mezd je určen účet 521 - Mzdové náklady
 výplata mzdy se provádí ve výplatním termínu, který si stanoví UJ a který není shodný s datem sestavení zúčtovací a výplatní listiny (ZVL)
 závazek, který podniku vzniká vůči zaměstnancům se účtuje na úště 331 - Zaměstnanci
 zam-tel má povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za zam-ce; účtuje se na účtě 524 - Zákonné sociální pojištění na MD a zároveň jako závazek vůči institucím SZ a ZP na účtě 336 na D

Účtování
 hrubé mzdy zam-ců 521-100/331
 zdravotní pojištění zam-ce 331/336-100
 sociální pojištění zam-ce 331/336-200
 daň z příjmů zam-ce 331/342
 srážky ve prospěch jinýcho osob 331/379
 srážky ve prospěch podniku např. na manka a škody 331/335
 náhrada za pracovní neschopnost 521-200/331
 kompenzace ve výši ½ přiznaných náhrad za pracovní neschopnost 336-200/521-200
 výplata mzdy převodem na účet zaměstnanců 331/221

Zdravotní a sociální pojištění, které hradí zam-tel
 předpis zdravotního pojištění podniku za zam-ce 524/336-100
 předpis sociálního pojištění podniku za zam-ce 524/336-200”

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ad49f524edc4.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Mzdy.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse